Trang chủ Giá Nông Sản Cẩm Nang Canh Tác Tin Tức Rao bán nhà Đất Đăng nhập Đăng Ký Hỗ Trợ Tìm Đầu Ra Giới Thiệu Hỏi Đáp

Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
Phân Bón Lá
Phân Bón Gốc
Giống Cây Trồng
Hạt Giống
Dụng Cụ Nông Nghiệp
Máy Nông Nghiệp
Bạn Nhà Nông
Sản Phẩm Nông Nghiệp
Công Nghệ Cao
Nông Nghiệp Phố
Giá Cà Phê

Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
Phân Bón Lá
Phân Bón Gốc
Giống Cây Trồng
Hạt Giống
Dụng Cụ Nông Nghiệp
Máy Nông Nghiệp
Bạn Nhà Nông
Sản Phẩm Nông Nghiệp
Công Nghệ Cao
Nông Nghiệp Phố
Danh Sách Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam ( TBVTV )

Tên Hoạt chất Hàm lượng hoạt chất Nhóm thuốc
Jiatop 70WP Thiophanate-Methyl (min 93 %) 700g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
T-zole super 250EW Tebuconazole (min 95 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Gold duck 500SC Hexaconazole 50g/l + Tricyclazole 450g/l 500 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Victozat 72WP Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% 72%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Siuvin 275SC Carbendazim 250g/l + Hexaconazole 25g/l 275 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Oxtalam 700WP Oxytetracycline 100g/kg + Tecloftalam 600g/kg 700 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ningnastar 150SL Ningnanmycin 150 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ningnastar 60SL Ningnanmycin 60 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mycotyl 700WP Fluquinconazole (min 97%) 400g/kg + Myclobutanil 100g/kg + Thiophanate methyl 200g/kg 700 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fenxatyl 750WP Fenbuconazole 400g/kg + Hexaconazole 200g/kg + Thiophanate methyl 150g/kg 750 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Famozol 700WP Famodaxone 450g/kg + Hexaconazole 250g/kg 700 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mydinil 550WP Cyprodinil (min 97%) 500g/kg + Myclobutanil 50g/kg 550 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Limit 72WP Cymoxanil 80g/kg + Mancozeb 640g/kg 72% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Efigo 333SC Chlorothalonil 302g/l (400g/l) + Cymoxanil 1g/l (40g/l) + Metalaxyl 30g/l (40g/l) 333 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Centeratop 350SC Azoxystrobin 150g/l + Difenoconazole 85g/l + Hexaconazole 115g/l 350 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kitatigi 50EC Iprobenfos (min 94%) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rocten 74.8SL Esterified vegetable oil 748 g/l Chất hỗ trợ ( chất trải) xem cách sử dụng
Nanowinusa 150WG Emamectin benzoate 110g/kg + Fipronil 40g/kg 150 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Zamectin 100WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 100g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Zamectin 83EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Zamectin 65EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 65 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Zamectin 40EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 40g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Remy 100WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 100g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Remy 65EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 65 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Remy 19EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 19g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Remy 40EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 40g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fipthoxam 750WG Chlorfluazuron 200g/kg + Fipronil 200g/kg + Thiamethoxam 350g/kg 750g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Colt 95WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 95% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Peryphos 25EC Quinalphos (min 70%) 250g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fullkill 10EC Permethrin (min 92 %) Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
K - T annong 2.5EC Lambda-cyhalothrin (min 81%) 2.5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Henri 155WP Fipronil 130g/kg + Imidacloprid 25g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pycythrin 5EC Cypermethrin (min 90 %) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Atannong 50EC Chlorfluazuron (min 94%) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tiper-alpha 5EC Alpha-cypermethrin 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Clatinusa 500EC Permethrin (min 92 %) 500 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tiachop 185EC Emamectin benzoate 30g/l + Permethrin 155g/l 185g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Macyny 45EC Cypermethrin 3 % + Malathion 42 % 45% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fastny 45EC Cypermethrin 3 % + Dimethoate 42 % 45% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tiper 10EC Cypermethrin (min 90 %) 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fivtoc 666EC Chlorpyrifos ethyl 556g/l + Fipronil 75g/l + Lambda-cyhalothrin 35g/l 666 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cabala 150EC Chlorfluazuron 100g/l + Emamectin benzoate 50g/l 150g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Baryl annong 85WP Carbaryl 85% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Thio.dx 75WP Thiodicarb (min 96 %) 75% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nongiaphat 500EC Profenofos (min 87%) 500 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Picomec 86WG Emamectin benzoate 56g/kg + Fipronil 30g/kg 86 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Indophos 700EC Chlorpyrifos Ethyl 675g/kg + Indoxacarb 25g/l 700g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Megaphos 595EC Chlorpyrifos Ethyl 545g/l + Fipronil 50g/l 595g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vinetox 18SL Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 180g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vinetox 5GR Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vietdan 95WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 95% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vietdan 3.6GR Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 3.6 % (w/w) Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tungsong 18SL Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Taginon 95WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 95% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sha Chong Shuang 95WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 950g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sha Chong Shuang 90WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 900g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sha Chong Shuang 50SP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 50% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sha Chong Shuang 18SL Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 180 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sha Chong Jing 95WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 95% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sha Chong Jing 90WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 90% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sha Chong Jing 50WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 50% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Shaling Shuang 180SL Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 180 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Shaling Shuang 950WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 950 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Shaling Shuang 500WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 500 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sanedan 95WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 95 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sát trùng đơn (Sát trùng đan) 5GR Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 5 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Colt 150SL Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 150g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Apashuang 10GR Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Automex 250WP Spinosad (min 96.4%) 250 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Automex 250EC Spinosad (min 96.4%) 250 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Automex 100EC Spinosad (min 96.4%) 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Inikawa 270EC Quinalphos 230g/l + Thiamethoxam 40g/l 270g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Quintox 25EC Quinalphos (min 70%) 25% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pyenthoate 50EC Phenthoate (Dimephenthoate) (min 92 %) 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Boxing 99.99EW Lambda-cyhalothrin 50g/l + Phoxim 30g/l + Profenofos 19.99g/l 99.99 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Boxing 405EC Lambda-cyhalothrin 2g/l + Phoxim 120g/l + Profenofos 283g/l 405 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
K - Tee Super 50EC Lambda-cyhalothrin (min 81%) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vk. Dan 850WP Imidacloprid 25g/kg + Thiosultap-sodium Nereistoxin 825 g/kg 850 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vk. Dan 40GR Imidacloprid 4g/kg + Thiosultap-sodium Nereistoxin 36/kg 40 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Actadan 750WP Imidaclorpid 50g/kg + Thiosultap-sodium (Nereistoxin) 700g/kg 750 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fretil super 12GR Fipronil 0.3% + 11.7% Thiosultap-sodium 12% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Accenta 115EC Fipronil 90g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l 115 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Accenta 50EC Fipronil 35g/l + Lambda-cyhalothrin 15g/l 50 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nanochiefusa 100EC Fipronil 80g/l + Lambda-cyhalothrin 20g/l 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kosau 330SC Fipronil 100g/l + Imidacloprid 150g/l + Lambda-cyhalothrin 80g/l 330g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Configent 800WG Fipronil 785g/kg + Imidacloprid 15g/kg 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Configent 5GR Fipronil 3g/kg + Imidacloprid 2g/kg 5 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Configent 3GR Fipronil 2.9 g/kg + Imidacloprid 0.1g/kg 3 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Futim 5GR Fipronil 0.3% + Imidacloprid 0.2% 0.5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Virigent 0.3GR Fipronil (min 95 %) 3 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rigenusamy 3GR Fipronil (min 95 %) 3 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rigell 50SC Fipronil (min 95 %) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Regrant 800WG Fipronil (min 95 %) 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Regal 50SC Fipronil (min 95 %) 50 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ranger 0.3GR Fipronil (min 95 %) 3g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Javigent 800WG Fipronil (min 95 %) 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fi-Hsiung Lai 0.3GR Fipronil (min 95 %) 0.3% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fiprogen 0.5GR Fipronil (min 95 %) 0.5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fiprogen 0.3GR Fipronil (min 95 %) 3 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cyroma 5SC Fipronil (min 95 %) 50 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Anrogen 0.3GR Fipronil (min 95 %) 3 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Again 3GR Fipronil (min 95 %) 3g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Visumit 50EC Fenitrothion (min 95 %) 50 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dhajapane 205WP Emamectin benzoate 85g/kg + Indoxacarb 20g/kg 205 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nighcid 420WG Emamectin benzoate 20g/kg + Fipronil 400g/kg 420 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Mectinone 22EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 22g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Goldemec 108WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 108g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
G8-Thôn Trang 215WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 215g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
G8-Thôn Trang 150WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 150g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
G8-Thôn Trang 195WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 195g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
G8-Thôn Trang 175WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 175g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Emathion 65WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 65 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Emathion 55WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 55 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Calisuper 26WG Emamectin benzoate Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10% 26 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Palm 5GR Dimethoate 3 % + Fenobucarb 2% 5 %w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vibaba 10GR Diazinon 6% + Fenobucarb 4 % 10%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vibasu 40EC Diazinon (min 95 %) 40 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vibasu 5GR Diazinon (min 95 %) 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tizonon 50EC Diazinon (min 95 %) 50% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Subaru 40EC Diazinon (min 95 %) 400g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Basutigi 40EC Diazinon (min 95 %) 40% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Basitox 10GR Diazinon (min 95 %) 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Agrozinon 60EC Diazinon (min 95 %) 600 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Wofacis 25EC Deltamethrin (min 98 %) 25 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cypdime (558) 10EC Cypermethrin 2% + Dimethoate 8% 100g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Shepemec 666EC Chlorpyrifos ethyl 425g/l + Lambda-cyhalothrin 36g/l + Quinalphos 205g/l 666 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sory 310EC Chlorpyrifos ethyl 220g/l + Imidacloprid 40g/l + Lambda-cyhalothrin 50g/l 310 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Repny 12GR Chlorpyrifos Ethyl 5% + Imidacloprid 7% 12% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Wince 600EC Chlorpyrifos ethyl 550g/l + Emamectin benzoate 50g/l 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sanafos 666EC Chlorpyrifos ethyl 370g/l + Cypermethrin 96g/l + Quinalphos 200g/l 666 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cygold 666EC Chlorpyrifos Ethyl 600g/l + Cypermethrin 40g/l + Phoxim 26g/l 666g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cygold 445EC Chlorpyrifos Ethyl 5g/l + Cypermethrin 40g/l + Phoxim 400g/l 445g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cygold 60GR Chlorpyrifos Ethyl 30g/kg + Cypermethrin 10g/kg + Phoxim 20g/kg 60 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
HD-Alzozin 650EC Chlorpyrifos ethyl 550g/l + Cypermethrin 100g/l 650g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Lion super 550EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50g/l 550 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Supraxong 550EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50g/l 550 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cadicone 560EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 60g/l 560 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cadicone 450WP Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg + Cypermethrin 50g/kg 450g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vitashield 18EC Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) 180g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tipho-sieu 15GR Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) 15% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sanpyriphos 20EC Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) 200g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pro-tin 480EC Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) 480 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pictac 800WG Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Lorsban 75WG Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) 750g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Lora 10GR Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bakari 512EC Chlorfluazuron 1g/l + Profenofos 510g/l + Thiamethoxam 1g/l 512 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bakari 500EC Chlorfluazuron 100g/l + Profenofos 350g/l + Thiamethoxam 50g/l 500 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
VetuJapane 400SC Chlorfluazuron 260g/l + Emamectin benzoate 40g/l + Fipronil 100g/l 400 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kampon 600WP Chlorfluazuron 150g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 200g/kg + Fipronil 250g/kg 600g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Natera 46%SG Cartap 45% + Thiamethoxam 1% 46% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Wofagent 500WP Cartap hydrochloride 475g/kg + Fipronil 25g/kg 500 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vipami 6.5GR Cartap 4 % + Isoprocarb 2.5 % 6.5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vicarp 4GR Cartap (min 97%) 4% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nicata 95SP Cartap (min 97%) 95%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Longkick 50SP Cartap (min 97%) 50% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ledan 95SP Cartap (min 97%) 95 %w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ledan 10GR Cartap (min 97%) 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ledan 4GR Cartap (min 97%) 4% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Gà nòi 4GR Cartap (min 97%) 4%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dantac 950SP Cartap (min 97%) 950 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Caral 95SP Cartap (min 97%) 95% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bazan 5GR Cartap (min 97%) 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Badannong 4GR Cartap (min 97%) 4 %w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Coral 5GR Carbosulfan (min 93%) 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Aplougent 500WP Buprofezin 50g/kg + Thiosultap-sodium Nereistoxin 450g/kg 500 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Topple 420EC Buprofezin 90g/l + Chlorpyrifos ethyl 300g/l + Lambda-cyhalothrin 30g/l 420 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
B52-usa 700EC Buprofezin 150g/l + Chlorpyrifos Ethyl 550g/l 700 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nanophasyco 160WG Emamectin benzoate 100g/kg + Lambda-cyhalothrin 60g/kg 160 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ferlux 350EC Permethrin 100g/l + Quinalphos 250g/l 350 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Meta gold 800WP Fipronil 260g/kg + Nitenpyram 540g/kg 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kosau 750WP Fipronil 250g/kg + Imidacloprid 440g/kg + Lambda-cyhalothrin 60g/kg 750 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Viphensa 50EC Fenobucarb 20 % + Phenthoate 30 % 50% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ansuco 120WG Emamectin benzoate Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10% 120 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dagronindia 585EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Permethrin 85g/l 585g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Centerfly 600EC Chlorpyrifos Ethyl 580g/l + Lambda-cyhalothrin 20g/l 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pertrang 750EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 250g/l 750 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pertrang 705EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 205g/l 705 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pertrang 650EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 150g/l 650 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pertrang 605EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 105 605 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Stopinsect 275EC Chlorpyrifos Ethyl 250g/l + Cypermethrin 25g/l 275 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Lutex 10WG Methylamine avermectin 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
TT-Bite 30SC Chlorfluazuron 15% + Indoxacarb 15% 30% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Spider man 220EC Fenpropathrin 160 g/l + Hexythiazox 60g/l 220 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Naldaphos 350EC Fenpropathrin 100g/l + Quinalphos 250g/l 350 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Gatpro-HB 700EC Fipronil 75g/l + Propargite 625g/l 700 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bidiphote 550EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50g/l 550 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Qualityjapane 300EC Azocyclotin (min 98%) 300 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sieunhen 300EC Fenpropathrin 100g/l + Pyridaben 200g/l 300 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Hoshi 55.5EC Hexythiazox (min 94 %) 55.5g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pyramite 400WP Pyridaben 150g/kg + Sulfur 250g/kg 400 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Proben super 500EC Propargite 300g/l + Pyridaben 200g/l 500 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
May 050SC Fenpyroximate (min 96%) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Supermite 550WP Diafenthiuron 200g/kg + Progagitee 350g/kg 550 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Binhtac 20EC Amitraz (min 97%) 200 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ang.clean 250SC Fluacrypyrim (min 95%) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fulac 80WG Sulfur 80% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sul-elong 80WG Sulfur 80% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ongtrum 200EC Pyridaben (min 95 %) 200g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dandy 15EC Pyridaben (min 95 %) 150 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Alfamite 20WP Pyridaben (min 95 %) 200 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Indosuper 300WG Indoxacarb 300g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Indony 150SC Indoxacarb 150 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Doxagan 150SC Indoxacarb 150g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Super bomb 200EC Hexythiazox 40g/l + Pyridaben 160g/l 200g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tomuki 50EC Hexythiazox (min 94 %) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nhendo 5EC Hexythiazox (min 94 %) 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Good 150SC Flufiprole 50g/l + Indoxacarb 100g/l 150g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Chet 810WG Fipronil 800g/kg + Pymetrozine 10g/kg 810 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Newcheck 450SL Fipronil 0.1g/l + Nitenpyram 449.9g/l 450g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Newcheck 100.8SL Fipronil 0.8 g/l + Nitenpyram 100 g/l 100.8 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rido 550WP Fipronil 400g/kg + Indoxacarb 150g/kg 550g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Flufipro 200SC Fipronil 100g/l + Flufiprole 100g/l 200g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Calicydan 260EC Fenpropathrin 5g/l + Profenofos 55g/l + Pyridaben 200g/l 260g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Calicydan 150EW Fenpropathrin 100g/l + Profenofos 40g/l + Pyridaben 10g/l 150g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Alfapathrin 10EC Fenpropathrin (min 90 %) 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kimbas 650EC Fenobucarb 500 g/l + Isoprocarb 150 g/l 650 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Map Go 39.6ME Emamectin benzoate 4g/l + Monosultap 392g/l 396g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
K54 100WG Emamectin benzoate 95g/kg + Matrine 5g/kg 100 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dolagan 99.9WG Emamectin benzoate 99g/kg + Matrine 0.9g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dolagan 55.5EC Emamectin benzoate 55g/l + Matrine 0.5g/l 55.5g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tik-tot 60EC Emamectin benzoate 20g/l + Lufenuron 40g/l 60g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Mely 35WG Emamectin benzoate 10% + Indoxacarb 10% + Fipronil 15% 35% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tanwin 200WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 200g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tanwin 4.0EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 4.0%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Quiluxny 1.9EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 1.9% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Prodife’s 1.9EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 19g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
New Tapky 10EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 10 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Khủng 100WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 100g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Khủng 60WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 60g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Khủng 80WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 80 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Hagucide 150WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 150 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Goldemec 5.55WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 55.5g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Emtin 100WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 100g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Exkalux 210EC Deltamethrin 90g/l + Fipronil 120 g/l 210g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Newtime 600WP Buprofezin 250g/kg + Tebufenpyrad (min 98%) 350g/kg 600 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sporekill 120SL Didecyldimethylammonium chloride (min 76.6%) 120 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bestar 505SC Thiabendazole (min 98.5%) 505 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Willsuper 350EC Azoxystrobin 200g/l + Flusilazole 150g/l 350 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilcrown super 350EC Difenoconazole 100g/l + Propiconazole 200g/l + Tebuconazole 50g/l 350 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sieuvil 333EC Difenoconazole 133g/l + Hexaconazole 50g/l + Propiconazole 150g/l 333 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ricegold 820WP Isoprothiolane 10g/kg + Sulfur 55g/kg + Tricyclazole 755g/kg 820g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Physan 20SL Quaternary ammonium salts 20% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Koromin 333EC Difenoconazole 250g/l + Hexaconazole 83g/l 333 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bach 70WP Propineb 70% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Azosaic 400SC Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Activo 750 Tebuconazole 500 g/kg + Trifloxystrobin 250 g/kg 750 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Avil-cali 100SC Hexaconazole (min 85 %) 100 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Luna Experience 400SC Fluopyram 200g/l + Tebuconazole 200g/l 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sconew 175SC Difenoconazole 125g/l + Kasugamycin 50g/l 175 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Almagor 356EC Azoxystrobin 56g/l + Tebuconazole 100g/l + Prochloraz 200g/l 356g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Acatop 320SC Azoxystrobin 250g/l + Hexaconazole 70g/l 320g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anmisdotop 500SC Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 250g/l 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Azoxygold 600SC Azoxystrobin 100g/l + Chlorothalonil 500g/l 600 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Masterapc 600WG Albendazole 100g/kg + Tricyclazole 500g/kg 600g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Headline 100CS Pyraclostrobin (min 95%) 100 g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Vdbimduc 820WG Tricyclazole (min 95 %) 820g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sungold 400SC Thiophanate methyl 50g/l + Tricyclazole 350g/l 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Coping M 70WP Thiophanate-Methyl (min 93 %) 70 % w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tivaho 700WP Tebuconazole 500g/kg + Tricyclazole 200g/kg 700g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vitebu 250SC Tebuconazole (min 95 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
T-zole super 250SC Tebuconazole (min 95 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thianzole 12.5EW Tebuconazole (min 95 %) 12.5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tebuzol 250SC Tebuconazole (min 95 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
T.B.Zol 250EW Tebuconazole (min 95 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sieu tin 300EC Tebuconazole (min 95 %) 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sieu tin 250EC Tebuconazole (min 95 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Provil 30EW Tebuconazole (min 95 %) 30%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Poly annong 250EC Tebuconazole (min 95 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Poly annong 250EW Tebuconazole (min 95 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Jiacure 25EC Tebuconazole (min 95 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fozeni 250EW Tebuconazole (min 95 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vieteam 75WP Sulfur 55% + Tricyclazole 20% 75%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Novitop 850WP Sulfur 100g/kg + Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 500g/kg 850 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Yomistar 105WP Streptomycin sulfate 105 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natitop 800WP Propineb 30g/kg + Tebuconazole 10g/kg + Tricyclazole 760g/kg 800g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natitop 725WP Propineb 705g/kg + Tebuconazole 10g/kg + Tricyclazole 10g/kg 725g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natitop 280EW Propineb 10g/l + Tebuconazole 260g/l + Tricyclazole 10g/l 280g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natisuper 760WP Propineb 500g/kg + Tebuconazole 260g/kg 760g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natisuper 715WP Propineb 10g/kg + Tebuconazole 705g/kg 715g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natisuper 455SC Propineb 10g/l + Tebuconazole 445g/l 455g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natisuper 270EW Propineb 10g/l + Tebuconazole 260g/l 270g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilmil super 550SE Propiconazole 150g/l + Tricyclazole 400g/l 550 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tillage - super 525SE Propiconazole 125g/l + Tricyclazole 400g/l 525 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fao-gold 525SE Propiconazole 125g/l + Tricyclazole 400g/l 525 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Newlia Super 535SE Propiconazole 34.5 g/l + Tricyclazole 500.5 g/l 535 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bismer 780WP Propiconazole 30g/kg + Tebuconazole 500g/kg + 250g/kg Trifloxystrobin 780 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vitin New 250EC Propiconazole (min 90 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilusa super 300EC Propiconazole (min 90 %) 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilusa super 250EC Propiconazole (min 90 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tien sa 250EC Propiconazole (min 90 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Starsai 300EC Propiconazole (min 90 %) 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Agrozo 250EC Propiconazole (min 90 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rexcide 430SC Prochloraz 400g/l + Sulfur 20g/l + Tricyclazole 10g/l 430g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anizol 430SC Prochloraz 420g/l + Tricyclazole 10g/l 430g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Forlione 750WG Prochloraz 250g/kg + Propineb 500g/kg 750 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mirage 450EC Prochloraz (min 97%) 450g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Dailora 25EC Prochloraz (min 97%) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Atilora 48EC Prochloraz (min 97%) 480 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Arakawa 270WP Pencycuron 150g/kg + Tebuconazole 120g/kg 270g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sucker 70SL Ningnanmycin 70 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sucker 50SL Ningnanmycin 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ningnastar 100SL Ningnanmycin 100 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Zimvil 720WP Mancozeb 640g/kg + Metalaxyl 80g/kg 720 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Agrimyl 72WP Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% 72% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rorigold 720WP Mancozeb 640g/kg + Metalaxyl 80g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Dipomate 430SC Mancozeb (min 85%) 430g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Unitil 32WG Kasugamycin 2% + Tricyclazole 30% 32% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kansui 50WP Kasugamycin 1.2% + Tricyclazole 48.8% 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Yomisuper 22SC Kasugamycin 1g/l + Polyoxin B 21g/l 22g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Chobits 70SL Kasugamycin 30g/l + Ningnanmycin 40g/l 70g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Chobits 50SL Kasugamycin 25g/l + Ningnanmycin 25g/l 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kasustar 62WP Kasugamycin (min 70 %) 62 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
JAVI Min 20SL Kasugamycin (min 70 %) 20 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Calistar 25WP Kasugamycin (min 70 %) 25 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ricegold 425SC Isoprothiolane 405g/l + Sulfur 19.5g/l + Tricyclazole 0.5g/l 425 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bigrorpran 600WP Iprodione 350g/kg + Zineb 250g/kg 600 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rollone 750WP Iprodione 400g/kg + Sulfur 350g/kg 750 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rollone 502WP Iprodione 251g/kg + Sulfur 251g/kg 502 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rollone 550WP Iprodione 50g/kg + Sulfur 500g/kg 550 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rollone 500SC Iprodione 200g/l + Sulfur 300g/l 500 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Zoralmy 250SC Iprodione (min 96 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Zoralmy 50WP Iprodione (min 96 %) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Viroval 50WP Iprodione (min 96 %) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilral 500WP Iprodione (min 96 %) 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rovannong 500SC Iprodione (min 96 %) 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rovannong 750WG Iprodione (min 96 %) 750 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rovannong 250SC Iprodione (min 96 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rorang 50WP Iprodione (min 96 %) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Niforan 50WP Iprodione (min 96 %) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Matador 750WG Iprodione (min 96 %) 750g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hạt vàng 50WP Iprodione (min 96 %) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hạt chắc 50WP Iprodione (min 96 %) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Givral 500WP Iprodione (min 96 %) 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Doroval 50WP Iprodione (min 96 %) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Citione 500WP Iprodione (min 96 %) 500g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Citione 350SC Iprodione (min 96 %) 350g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Siukalin 757WP Hexaconazole 57g/kg + Tricyclazole 700g/kg 757 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Siukalin 525SE Hexaconazole 100g/l + Tricyclazole 425g/l 525 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natoyo 750WG Hexaconazole 100g/kg + Tebuconazole 400g/kg + 250g/kg Trifloxystrobin 750 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Galirex 650WP Hexaconazole 550g/kg + Sulfur 100g/kg 650g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Centerbig 700WP Hexaconazole 320g/kg + Myclobutanil 380g/kg 700 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Workplay 100SL Hexaconazole 40g/l + Metconazole 60g/l 100g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Starmonas 45WP Hexaconazole 5% + Isoprothiolane 40% 45% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thontrangvil 150SC Hexaconazole 75g/l + Isoprothiolane 75g/l 150g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thontrangvil 300SC Hexaconazole 105g/l + Isoprothiolane 195g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thontrangvil 250SC Hexaconazole 95g/l + Isoprothiolane 155g/l 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thontrangvil 200SC Hexaconazole 85g/l + Isoprothiolane 115g/l 200 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tvil TSC 50SC Hexaconazole (min 85 %) 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thonvil 400SC Hexaconazole (min 85 %) 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thonvil 300SC Hexaconazole (min 85 %) 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thonvil 250SC Hexaconazole (min 85 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thonvil 200SC Hexaconazole (min 85 %) 200 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Newvil 5SC Hexaconazole (min 85 %) 5%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lervil 250SC Hexaconazole (min 85 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lervil 100SC Hexaconazole (min 85 %) 100 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lervil 75SC Hexaconazole (min 85 %) 75 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
JAVI Vil 50SC Hexaconazole (min 85 %) 50 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Japa vil 110SC Hexaconazole (min 85 %) 110 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hexavil 8SC Hexaconazole (min 85 %) 8% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Goldvil 50SC Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fulvin 10SC Hexaconazole (min 85 %) 100g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Evitin 50SC Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Doctor 5SC Hexaconazole (min 85 %) 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Centervin 200SC Hexaconazole (min 85 %) 200 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Centervin 100SC Hexaconazole (min 85 %) 100 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bioride 50SC Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Atulvil 10EC Hexaconazole (min 85 %) 10% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amwilusa 50SC Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anhvinh 100SC Hexaconazole (min 85 %) 100g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Angoldvin 50SC Hexaconazole (min 85 %) 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Acanvinsuper 200SC Hexaconazole (min 85 %) 200g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Acanvinsuper 111SC Hexaconazole (min 85 %) 111g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Acanvinsuper 55SC Hexaconazole (min 85 %) 55 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Binyvil 70WP Fosetyl-aluminium 25% + Mancozeb 45% 70%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Victodo 70WP Flutriafol 30% + Tricyclazole 40% 70%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Novotsc 400EC Flusilazole 100g/l + Propiconazole 300g/l 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Nôngiaphúc 400EC Flusilazole (min 92.5 %) 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Isonuta 40EC Flusilazole (min 92.5 %) 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hatsang 40EC Flusilazole (min 92.5 %) 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Avastar 40EC Flusilazole (min 92.5 %) 40%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Furama 480SC Fluazinam 500g/kg + Metalaxyl-M 180g/kg 480 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Usaflotil 20WP Florfenicol 5g/kg (min 99%) + 15g/kg Kanamycin sulfate 20 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Victoryusa 400SC Fenoxanil 330g/l + Ningnanmycin 70g/l 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Victoryusa 250SC Fenoxanil 220g/l + Ningnanmycin 30g/l 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hutajapane 350SC Fenoxanil 300g/l + Hexaconazole 50g/l 350g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hutajapane 300SC Fenoxanil 250g/l + Hexaconazole 50g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Salame 602WP Difenoconazole 150g/kg + Tricyclazole 450 g/kg + Cytokinin 2g/kg 602 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Cowboy 600WP Difenoconazole 150g/kg + Tricyclazole 450g/kg 600 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Supergold 650WP Difenoconazole 50g/kg + Tricyclazole 600g/kg 650 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Supergold 425SC Difenoconazole 25g/l + Tricyclazole 400g/l 425 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Supergold 300WP Difenoconazole 30g/kg + Tricyclazole 270g/kg 300 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Supergold 266ME Difenoconazole 265.5g/l + Tricyclazole 0.5g/l 266g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Gold-chicken 500SC Difenoconazole 150g/l + Tricyclazole 350g/l 500 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilvilusa 300EC Difenoconazole 150g/l + Tebuconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilasiasuper 500EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 130g/l + Tebuconazole 220g/l 500/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilasiasuper 450EC Difenoconazole 140g/l + Propiconazole 120g/l + Tebuconazole 190g/l 450g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilasiasuper 400EC Difenoconazole 140g/l + Propiconazole 120g/l + Tebuconazole 140g/l 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilbluesuper 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 100g/l + Tebuconazole 50 g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilplus super 300EC Difenoconazole 100g/l +Propiconazole 150g/l + Tebuconazole 50g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Goltil super 300EC Difenoconazole 100g/l +Propiconazole 150g/l + Tebuconazole 50g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amicol 360EC Difenoconazole 155g/l + Propiconazole 155g/l + Tebuconazole 50g/l 360 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kobesuper 350EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l + Tebuconazole 50g/l 350g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilobama 555WP Difenoconazole 50.5g/kg + Propiconazole 0.5g/kg + Prochloraz 504g/kg 555g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilobama 430EC Difenoconazole 20g/l + Propiconazole 10g/l+ Prochloraz 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilobama 415EC Difenoconazole 20g/l + Propiconazole 95g/l + Prochloraz 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilobama 351EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 200.5g/l + Prochloraz 0.5g/l 351g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilobama 320EC Difenoconazole 20 g/l + Propiconazole 150 g/l + Prochloraz 150 g/l 0.5g/l 320g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bretil Super 444EC Difenoconazole 222g/lg + Propiconazole 222g/l 444 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilindia super 450EC Difenoconazole 260g/l + Propiconazole 190g/l 450 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilindia super 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tstil super 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tittus super 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tinmynew Super 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tileuro super 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilcalisuper 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilbest super 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tien super 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sunzole 30EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Superten 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Supertim 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Still liver 300ME Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Scooter 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kanavil 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Jiasupper 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Jasmine 300SE Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Famertil 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Daiwanper 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Autozole 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Arytop 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bump gold 80WP Difenoconazole 15% + Isoprothiolane 25% + Tricyclazole 40% 80% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bump gold 40WP Difenoconazole 75g/kg + Isoprothiolane 125g/kg + Tricyclazole 200g/kg 400g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Babalu 80WP Difenoconazole 15% + Isoprothiolane 25% + Tricyclazole 40% 80% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Babalu 40WP Difenoconazole 7.5% + Isoprothiolane 12.5% + Tricyclazole 20% 40% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Alfavin 700WP Difenoconazole 150g/kg + Isoprothiolane 400g/kg + Propiconazole 150g/kg 700 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lotuscide 370EC Difenoconazole 170g/l + Fenoxanil 200g/l 370 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Scogold 479EC Difenoconazole (min 96%) 479g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Scogold 300EC Difenoconazole (min 96%) 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Protocol 340EC Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 260g/l 340 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Newsuper 260WG Cyproconazole 10g/kg + Propiconazole 250 g/kg 260g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Newsuper 150EC Cyproconazole 20g/l + Propiconazole 130g/l 150 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tracomix 760WP Cymoxanil 60 g/kg + Propineb 700g/kg 760 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
CocMan 69WP Copper Oxychloride 39% + Mancozeb 30% 69% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Stonegold 35WP Chitosan 25g/kg + Polyoxin B 10g/kg 35g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Stonegold 21SL Chitosan 1g/l + Polyoxin B 20g/l 21g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mifum 0.6SL Chitosan tan 0.5% + nano Ag 0.1% 0.6 %w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Premi 25SL Chitosan 5g/l + Kasugamycin 20g/l 25 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vacxilplant 8SL Chitosan 8% w/v Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Dosuper 300EW Carbendazim 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ricesilk 700WP Carbendazim 100g/kg + Isoprothiolane 200g/kg + Tricyclazole 400g/kg 700g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ricesilk 480SE Carbendazim 50 g/l + Isoprothiolane 130 g/l + Tricyclazole 300g/l 480 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vkgoral 500WP Carbendazim 400g/kg + Iprodione 100g/kg 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rony 500SC Carbendazim 350g/l + Iprodione 150g/l 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilral super 500WP Carbendazim 250g/kg + Iprodione 250g/kg 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Andoral 750WP Carbendazim 500g/kg + Iprodione 250g/kg 750 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Andoral 500SC Carbendazim 400g/l + Iprodione 100g/l 500 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Andoral 250SC Carbendazim 200g/l + Iprodione 50g/l 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mullingold 300WP Carbendazim 170g/kg + Hexaconazole 30g/kg + Sulfur 100g/kg 300g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Carny super 55SC Carbendazim 51% + Hexaconazole 2% + Kasugamycin 2% 55% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Daihexe 330SC Carbendazim 300 g/l + Hexaconazole 30g/l 330g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Shakira 250SC Carbendazim 220 g/l + 30g/l Hexaconazole 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Arivit 200WP Carbendazim 170g/kg + Hexaconazole 30g/kg 200g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Arivit 97WP Carbendazim 95g/kg + Hexaconazole 2g/kg 97g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Andovin 5SC Carbendazim 1g/l + Hexaconazole 49g/l 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Titanicgold 260EW Carbendazim 5g/l + Difenoconazole 250g/l + Tricyclazole 5g/l 260g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Megacarben 500SC Carbendazim (min 98%) 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kacpenvil 500SC Carbendazim (min 98%) 500 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Care 50SC Carbendazim (min 98%) 500 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Biodazim 500SC Carbendazim (min 98%) 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ankisten 250WP Benomyl 5g/kg + Iprodione 245g/kg 250 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ankisten 200WP Benomyl 100 g/kg + Iprodione 100 g/kg 200 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Verygold 460SC Azoxystrobin 60g/l + Tricyclazole 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Verygold 325SC Azoxystrobin 100g/l + Tricyclazole 225g/l 325g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natigold 320SC Azoxystrobin 260g/l + Tebuconazole 60g/l 320g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natiduc 860WG Azoxystrobin 360g/kg + Tebuconazole 500g/kg 860 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lotususa 400SC Azoxystrobin 200g/l + Tebuconazole 200g/l 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Topnati 760WP Azoxystrobin 50g/kg + Sulfur 460g/kg + Tebuconazole 250g/kg 760 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Topnati 380SC Azoxystrobin 360g/l + Sulfur 10g/l + Tebuconazole 10g/l 380 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Topnati 330SC Azoxystrobin 260g/l + Sulfur 10g/l + Tebuconazole 60g/l 330 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Topnati 281EW Azoxystrobin 1g/l + Sulfur 20g/l + Tebuconazole 260g/l 281 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amisupertop 760WP Azoxystrobin 200g/kg + Propineb 10g/kg + Tebuconazole 550g/kg 760g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amisupertop 716WP Azoxystrobin 1g/kg + Propineb 705g/kg + Tebuconazole 10g/kg 716g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amisupertop 500WP Azoxystrobin 100g/kg + Propineb 300g/kg + Tebuconazole 100g/kg 500g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amisupertop 340SC Azoxystrobin 130g/l + Propineb 10g/l + Tebuconazole 200g/l 340 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amisupertop 330SC Azoxystrobin 260g/l + Propineb 10g/l + Tebuconazole 60g/l 330g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amisupertop 271EW Azoxystrobin 1g/l + Propineb 10g/l + Tebuconazole 260g/l 271g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Acdino 350SC Azoxystrobin 200g/l + Hexaconazole 100g/l + Tebuconazole 50g/l 350g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
King-cide Japan 460SC Azoxystrobin 200g/l + Hexaconazole 40g/l + Tricyclazole 220g/l 460g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anforli 765WG Azoxystrobin 200g/kg + Hexaconazole 565g/kg 765g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anforli 410SC Azoxystrobin 400g/l + Hexaconazole 10g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anforli 310SC Azoxystrobin 300g/l + Hexaconazole 10g/l 310g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Willsuper 300EC Azoxystrobin 150g/l + Flusilazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lazerusa 600SC Azoxystrobin 220g/l + Fenoxanil 320g/l + Ningnanmycin 60g/l 600 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lazerusa 550SC Azoxystrobin 210g/l + Fenoxanil 290g/l + Ningnanmycin 50g/l 550 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Surijapane 450WP Azoxystrobin 60g/kg+ Fenoxanil 350g/kg + Kasugamycin 40g/kg 450 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Surijapane 400SC Azoxystrobin 50g/l + Fenoxanil 310g/l + Kasugamycin 40g/l 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lk-Vill @ 450SC Azoxystrobin 250 g/l + Fenoxanil 200g/l 450g /l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Titanicone 760WP Azoxystrobin 50g/kg + Difenoconazole 150g/kg + Sulfur 560g/kg 760g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Titanicone 370SC Azoxystrobin 350g/l + Difenoconazole 10g/l + Sulfur 10g/l 370g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Titanicone 343SC Azoxystrobin 205g/l + Difenoconazole 128g/l + Sulfur 10g/l 343g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Athuoctop 480SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 80 g/l + Tricyclazole 200g/l 480g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Osaka-Top 500SE Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Starvil 425SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l + Hexaconazole 100g/l 425g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mitop one 390SC Azoxystrobin 210 g/l + Difenoconazole 130 g/l + Hexaconazole 50g/l 390g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Miligo 450SC Azoxystrobin 300g/l + Difenoconazole 150g/l 450 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Jiadeporo 450SC Azoxystrobin 300g/l + Difenoconazole 150g/l 450g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vk.Lasstop 425SC Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 175g/l 425 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Asmiltatop Super 400SC Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Neoamistagold 450SC Azoxystrobin 325g/l + Difenoconazole 125g/l 450g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Neoamistagold 360SC Azoxystrobin 235g/l + Difenoconazole 125 g/l 360g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ohho 325SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l 325g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Majetictop 400SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 200g/l 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mi stop 350SC Azoxystrobin 200 g/l + Difenoconazole 150g/l 350g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amass TSC 350SC Azoxystrobin 200 g/l + Difenoconazole 150g/l 350g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Maxtatopgol 333SC Azoxystrobin 190g/l + Difenoconazole 143g/l 333 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Audione 325SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l 325 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Audione 250WG Azoxystrobin 50 g/kg + Difenoconazole 200 g/kg 250 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Audione 210WP Azoxystrobin 10g/kg + Difenoconazole 200g/kg 210g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Azofenco 325SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l 325 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Asmaitop 325SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Cyat 525WG Azoxystrobin 200g/kg + Cyproconazole 75g/kg + Trifloxystrobin 250g/kg 525g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amiusatop 766WG Azoxystrobin 200g/kg + Carbendazim 1g/kg + Hexaconazole 565g/kg 766 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amiusatop 370SC Azoxystrobin 50g/l + Carbendazim 300g/l + Hexaconazole 20g/l 370 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amiusatop 320SC Azoxystrobin 300g/l + Carbendazim 10g/l + Hexaconazole 10g/l 320 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amiusatop 210WP Azoxystrobin 10g/kg + Carbendazim 170g/kg + Hexaconazole 30g/kg 210g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Azo-elong 350SC Azoxystrobin (min 93%) 350g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Dolping 40EC Gibberellic acid 40g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Higro 30WP Hymexazol (min 98%) 30%w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
TT A7 3.6EC Gibberellic acid (1.8% GA4 + 1.8% GA7) 3.6% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Acroots 10SL Alpha - Naphthyl acetic acid 10g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Sarke 5WP Uniconazole (min 90%) 5% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Litosen 0.59GR Sodium-5- Nitroguaiacolate (Nitroguaiacol) 0.085% + Sodium-O- Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.185% + 0.59 % w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Litosen 1.95EC Sodium-5- Nitroguaiacolate (Nitroguaiacol) 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.6% + Sodi 19.5 g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Jiadonix 1.95SL Sodium-5- Nitroguaiacolate (Nitroguaiacol) 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.6% + Sodi 19.5 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Dotonic 1.95SL Sodium-5- Nitroguaiacolate (Nitroguaiacol) 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.6% + Sodi 0.3% + 0.6% +0.9% +0.15% (w/w) Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Daiwanron 1.95SL Sodium-5- Nitroguaiacolate (Nitroguaiacol) 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.6% + Sodi 19.5g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
AGN-Tonic 18.5SL Sodium-P-nitrophenolate 9g/l + Sodium-O-nitrophenolate 6g/l + Sodium-5-nitroguaiacolate 3g/l + Salic 18.5g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Katonic-TSC 1.8SL Sodium-5-Nitroguaiacolate 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate 0.6%+ Sodium-P- Nitrophenolate 0.9% 1.8%w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Gonik 1.8SL Sodium-5-Nitroguaiacolate 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate 0.6%+ Sodium-P- Nitrophenolate 0.9% 1.8% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Ausin 1.8EC Sodium-5-Nitroguaiacolate 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate 0.6%+ Sodium-P- Nitrophenolate 0.9% 18g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
ACXONICannong 1.8SL Sodium-5-Nitroguaiacolate 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate 0.6%+ Sodium-P- Nitrophenolate 0.9% 1.8%w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Super Cultar Mix 15WP Paclobutrazol (min 95 %) 15% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Stopgrowth 15WP Paclobutrazol (min 95 %) 15% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Sài gòn P1 15WP Paclobutrazol (min 95 %) 15% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Propac 20WP Paclobutrazol (min 95 %) 20% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Palove gold 15WP Paclobutrazol (min 95 %) 15% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Parlo 25SC Paclobutrazol (min 95 %) 250g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Parlo 15WP Paclobutrazol (min 95 %) 150g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Parlo 25WP Paclobutrazol (min 95 %) 250g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Paclo 10SC Paclobutrazol (min 95 %) 100g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Newbosa 250SC Paclobutrazol (min 95 %) 250 g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Newbosa 150WP Paclobutrazol (min 95 %) 150 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Newbosa 100WP Paclobutrazol (min 95 %) 100 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Lunar 150WP Paclobutrazol (min 95 %) 150 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Kihora 15WP Paclobutrazol (min 95 %) 15% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Dopaczol 15WP Paclobutrazol (min 95 %) 15% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Bonsai 25SC Paclobutrazol (min 95 %) 250g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
HD 207 1SL a - Naphthalene Acetic Acid (a - N.A.A) 10g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Subaygold 4.5SL Nucleotide 0.4 g/kg + Humic acid 3.4 g/kg 4.5 g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Anikgold 0.5SL Nucleotide (Adenylic acid, guanylic acid, cytidylic acid, Uridylic acid) 0.5 g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Gibusa 176WP Gibberellic acid 1g/kg + N 70g/kg + P2O5 25g/kg + K2O 25g/kg + vi lượng 176 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Gibusa 176SL Gibberellic acid 1g/l + N 70g/l + P2O5 25g/l + K2O 25g/l + vi lượng 176 g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Sitto Give-but 18SL Gibberellic acid 20g/l + Cu 36g/l + Zn 50g/l + Mg 16g/l + Mn 16g/l + B 1g/l + Mo 1g/l + Glysine amin 180g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Sitto Keelate rice 20SL Gibberellic acid 2% + Cu 5% + Zn 5% + Fe 4% + Mg 3%+ Mn1%. 200g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Yomione 51WP Gibberellic 0.5g/kg+ [N 10.5g/kg +P2O5 20g/l + K2O 20g/kg + Vi lượng 51 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Yomione 51SL Gibberellic 0.5g/l + [N 10.5g/l +P2O5 20g/l + K2O 20g/l + Vi lượng 51 g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Yomione 31GR Gibberellic 0.3g/kg + [N 10.7g/kg +P2O5 10g/kg + K2O 10g/kg+ Vi lượng 31 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Vigibb 16TB Gibberellic acid (min 90%) 16% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Vertusuper 400WG Gibberellic acid (min 90%) 400 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Vertusuper 1WP Gibberellic acid (min 90%) 1g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Vertusuper 100SP Gibberellic acid (min 90%) 100 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Vertusuper 1SL Gibberellic acid (min 90%) 1g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Super GA3 200TB Gibberellic acid (min 90%) 200g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Super GA3 200WP Gibberellic acid (min 90%) 200g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Super GA3 100SP Gibberellic acid (min 90%) 100g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Super GA3 100TB Gibberellic acid (min 90%) 100 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Super GA3 50TB Gibberellic acid (min 90%) 50 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Proger 20WP Gibberellic acid (min 90%) 20% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
NanoGA3 100WP Gibberellic acid (min 90%) 100 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
NanoGA3 50TB Gibberellic acid (min 90%) 50g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Map-Combo 10WP Gibberellic acid (min 90%) 10% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Goliath 10SP Gibberellic acid (min 90%) 100 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Gibow 200WP Gibberellic acid (min 90%) 200 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Gippo 20TB Gibberellic acid (min 90%) 20%w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Gibline 10SP Gibberellic acid (min 90%) 10% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Gibgro 10SP Gibberellic acid (min 90%) 10 %w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Gibbone 50TB Gibberellic acid (min 90%) 50g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Gib ber 1.5TB Gibberellic acid (min 90%) 1.5% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Gib ber 0.54SP Gibberellic acid (min 90%) 0.54% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
GA3 Super 200WP Gibberellic acid (min 90%) 200 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
GA3 Super 200TB Gibberellic acid (min 90%) 200 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
GA3 Super 100SP Gibberellic acid (min 90%) 100g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
GA3 Super 100TB Gibberellic acid (min 90%) 100g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
GA3 Super 50TB Gibberellic acid (min 90%) 50g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Dogoc 10TB Gibberellic acid (min 90%) 10%w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Dogoc 20TB Gibberellic acid (min 90%) 20%w/ Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Dogoc 5TB Gibberellic acid (min 90%) 5%w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Đầu Trâu KT Supper 100WP Gibberellic acid (min 90%) 100 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Agrohigh 92EC Gibberellic acid (min 90%) 920g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Ac Gabacyto 200WP Gibberellic acid (min 90%) 200 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Ac Gabacyto 200TB Gibberellic acid (min 90%) 200 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Ac Gabacyto 100TB Gibberellic acid (min 90%) 100 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Ac Gabacyto 100SP Gibberellic acid (min 90%) 100 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Ac Gabacyto 50TB Gibberellic acid (min 90%) 50 g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Acura 10WG Forchlorfenuron (min 97%) 10g/kg Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Acura 10SC Forchlorfenuron (min 97%) 10g/l Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Sieutonic 15WG Cytokinin 0.1% + Gibberellic 0.05% 0.15% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Nyro 0.1SP Brassinolide (min 98%) 0.1%w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Samino 5.1SL ATCA 5.0 % + Folic acid 0.1 % 5.1 %w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
Newthivo 500WP Flusilazole 50 g/kg + Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 200 g/kg 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Maxxa 500WG Azoxystrobin 400 g/kg + Tebuconazole 100 g/kg 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Citeengold 325SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l 325 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tezole super 300SC Hexaconazole 50g/l + Tebuconazole 50g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Staragro 325SC Azoxystrobin 100g/l + Tricyclazole 225g/l 325g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ameed top 750WG Azoxystrobin 250g/kg + Tebuconazole 500g/kg 750g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Apropo 200SE Azoxystrobin 75g/l + Propiconazole 125g/l 200g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anmisdotop 400SC Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ukino 60SC Polyoxin B 10g/l + Validamycin 50g/l 60 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Yomivil 115WG Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 115 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Yomivil 108SC Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 108 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vivadamy 3SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 3 % w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vida(R) 5WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Varison 5WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vamylicin 6SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 60g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Valygold 5SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vallistar 10WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 10% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vallistar 5WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vallistar 5SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vallistar 3SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 3% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Valinhut 5SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Valinhut 3SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 30 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Validacin 5SP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 50 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vali-navi 24SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 24%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Valicare 8SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 8% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Valicare 5WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vacocin 3SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vacony 5SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vacinmeisu 30SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 30 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vacinmeisu 30WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 30 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vacinmeisu 50SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vacinmeisu 50WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 50 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vacin 1.5SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 15g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Top - vali 3SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 3% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Romycin 3DD Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 3 % Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Qian Jiang Meisu 240SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 240 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Qian Jiang Meisu 5WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natistar 230WG Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 230g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natistar 100SC Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 100 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natistar 51WG Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 51 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Limycin 5SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Jinggang meisu 5WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Jinggang meisu 3SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 3% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Haifangmeisu 5WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5 % w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Duo Xiao Meisu 5WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Duo Xiao Meisu 5SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Duo Xiao Meisu 3SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 30 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Avalin 5SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Avalin 3SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 30 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anlicin 5WP Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anlicin 3SL Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 30g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tri 75WG Tricyclazole (min 95 %) 75% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Topsin M 50SC Thiophanate-Methyl (min 93 %) 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thiomax 70WP Thiophanate-Methyl (min 93 %) 70% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Emxinh M 700WP Thiophanate-Methyl (min 93 %) 700 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Pulsor 23DC Thifluzamide (min 96 %) 230g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Novigold 800WP Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 550g/kg 800 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tien 250EW Tebuconazole (min 95 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Milazole 250EW Tebuconazole (min 95 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Huibomb 25EW Tebuconazole (min 95 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fortil 25SC Tebuconazole (min 95 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Folicur 250WG Tebuconazole (min 95 %) 250 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Farader 225EW Propiconazole 125g/l + Tebuconazole 100g/l 225 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Farader 125EW Propiconazole 100g/l + Tebuconazole 25g/l 125g/ Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tinmynew 500WG Propiconazole (min 90 %) 500g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tinmynew 250EC Propiconazole (min 90 %) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fordo 250EC Propiconazole (min 90 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Catcat 250EC Propiconazole (min 90 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Trinong 50WP Prochloraz-Manganese complex 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Agrivil 250EC Prochloraz (min 97%) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
DuPont TM Aproach ® 250SC Picoxystrobin (min 98.5%) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Luster 250SC Pencycuron (min 99 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mycinusa 60SL Ningnanmycin 10 g/l + Streptomycin sulfate 50g/l 60g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sieutino 780WG Myclobutanil 30g/kg + Tebuconazole 500g/kg + Tricyclazole 250g/kg 780 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anti-fusa 90SL Metconazole (min 94%) 90 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kansui 21.2WP Kasugamycin 1.2% + Tricyclazole 20% 21.2% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kamycinjapane 20SL Kasugamycin (min 70 %) 20g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Gold-buffalo 550EC Isoprothiolane 400g/l + Tebuconazole 150g/l 550 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Royal 350WP Iprodione (min 96 %) 350 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Royal 350SC Iprodione (min 96 %) 350 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rovannong 50WP Iprodione (min 96 %) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Prozalthai 500SC Iprodione (min 96 %) 500 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Citione 700WG Iprodione (min 96 %) 700 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Dacbi 20WP Iprobenfos 10% + Tricycalzole 10% 20%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kisaigon 50EC Iprobenfos (min 94%) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Avinduc 300SC Hexaconazole 80g/l + Tricyclazole 220g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Avinduc 400SC Hexaconazole 100g/l + Tricyclazole 300g/l 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Newtec 300SC Hexaconazole 50g/l + Tricyclazole 250g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Siukalin 250SC Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hextric 250SC Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Dohazol 250SC Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vatino super 500WP Hexaconazole 50g/kg + Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 200g/kg 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Grandgold 140SC Hexaconazole 100g/l + Sulfur 30g/l + Tricyclazole 10g/l 140 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Grandgold 80SC Hexaconazole 50g/l + Sulfur 20g/l + Tricyclazole 10g/l 80g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Galirex 55SC Hexaconazole 35g/l + Sulfur 20g/l 55 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thontrangvil 100SC Hexaconazole 50g/l + Isoprothiolane 50g/l 100g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thonvil 100SC Hexaconazole (min 85 %) 100 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mekongvil 5SC Hexaconazole (min 85 %) 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Longanvin 5SC Hexaconazole (min 85 %) 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Joara 5SC Hexaconazole (min 85 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hexathai 50SC Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hecwin 550WP Hexaconazole (min 85 %) 550 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hakivil 5SC Hexaconazole (min 85 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Forwavil 5SC Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Dovil 10SC Hexaconazole (min 85 %) 10% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Dovil 5SC Hexaconazole (min 85 %) 5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Doctor 5ME Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Chevin 10SC Hexaconazole (min 85 %) 100g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Best-Harvest 15SC Hexaconazole (min 85 %) 150g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Best-Harvest 5SC Hexaconazole (min 85 %) 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
A-V-T Vil 50SC Hexaconazole (min 85 %) 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
A-V-T Vil 10SC Hexaconazole (min 85 %) 100 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Atulvil 5.55SC Hexaconazole (min 85 %) 55.5g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Aicavil 100SC Hexaconazole (min 85 %) 100g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hutajapane 250SC Fenoxanil 200g/l + Hexaconazole 50g/l 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Prohed 400EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l + Hexaconazole 100g/l 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Happyend 30EC Difenoconazole 15% + Propiconazole 15% 30% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Boom 30EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bretil Super 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Superone 300WP Difenoconazole 150g/kg + Propiconazole 150g/kg 300 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilindia super 500EC Difenoconazole 300g/l + Propiconazole 200g/l 500 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Uni-dipro 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sagograin 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Jettilesuper 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Iso tin 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tinitaly surper 300EC Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Newsuper 330EC Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 250g/l 330 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Nevo 330EC Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 250g/l 330g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Forlita Gold 330EC Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 250g/l 330 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Antramix 700WP Cymoxanil 60g/kg + Propineb 640g/kg 700g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Stop 10SL Chitosan 100 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Eminent Pro 125/150SE Carbendazim 150 g/l + Tetraconazole (min 94%) 125g/l 275g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Cacpenjin 600WP Carbendazim 500g/kg + Sulfur 100g/kg 600g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Siulia 525SE Carbendazim 5g/l + Propiconazole 120g/l + Tricyclazole 400g/l 525g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Nofatil super 300EW Carbendazim 200g/l + Propiconazole 100g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rony 500WP Carbendazim 350g/l + Iprodione 150g/l 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Andoral 500WP Carbendazim 400g/kg + Iprodione 100g/kg 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Andobeam 380SC Carbendazim 100g/l + Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 250g/l 380 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Andobeam 650WP Carbendazim 200g/kg + Hexaconazole 10g/kg + Tricyclazole 440g/kg 650 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mullingold 95SC Carbendazim 7g/l + Hexaconazole 50g/l + Sulfur 38g/l 95 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Do.One 180SC Carbendazim 150g/l + Hexaconazole 30g/l 180 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Arivit 350SC Carbendazim 300g/l + Hexaconazole 50g/l 350 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Arivit 110SC Carbendazim 5g/l + Hexaconazole 105g/l 110 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Arivit 85SC Carbendazim 5g/l + Hexaconazole 80g/l 85 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Arivit 55SC Carbendazim 7g/l + Hexaconazole 48g/l 55 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Titanicgold 520SC Carbendazim 500g/l + Difenoconazole 10g/l + Tricyclazole 10g/l 520g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Zoom 50WP Carbendazim (min 98%) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tilvil 500WP Carbendazim (min 98%) 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Monet 50SC Carbendazim (min 98%) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Forsol 50WP Carbendazim (min 98%) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Carbenzim 50WP Carbendazim (min 98%) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Benvil 50SC Carbendazim (min 98%) 500 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Arin 50WP Carbendazim (min 98%) 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Agrodazim 500SC Carbendazim (min 98%) 500g/ l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Benex 50WP Benomyl (min 95 %) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Altista-top 600SC Azoxystrobin 100g/l + Tricyclazole 500g/l 600 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Altista-top 560SC Azoxystrobin 60g/l + Tricyclazole 500g/l 560 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anforli 70SC Azoxystrobin 10g/l + Hexaconazole 60g/l 70 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hextop 5SC Azoxystrobin 1g/l + Hexaconazole 49g/l 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bi-a 400SC Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Supreme 325SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l 325 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Keviar 325SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l 325 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Amiusatop 80SC Azoxystrobin 10g/l + Carbendazim 10g/l + Hexaconazole 60g/l 80g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Overamis 250SC Azoxystrobin (min 93%) 250g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sucker 90WP Ningnanmycin 90g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Chobits 110WP Kasugamycin 50g/kg + Ningnanmycin 60g/kg 110 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Feno super 268WP Fenoxanil 250g/kg + Kasugamycin 18g/kg 268 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Majetictop 450SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 250g/l 450g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Trizole 75WG Tricyclazole (min 95 %) 75%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Trizole 75WP Tricyclazole (min 95 %) 75%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Trizole 20WP Tricyclazole (min 95 %) 20%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Beam 75WP Tricyclazole (min 95 %) 75% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fuzin 400EC Isoprothiolane (min 96 %) 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fu-army 40EC Isoprothiolane (min 96 %) 40% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fuan 40EC Isoprothiolane (min 96 %) 40%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kisaigon 10GR Iprobenfos (min 94%) 100 g/ kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Riazor gold 110WP Gentamycin sulfate 15g/kg + 45 g/kg Ningnanmycin+50g/kg Streptomycin sulfate 110 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Stardoba 715WP Kasugamycin 15 g/kg + Tricyclazole 700g/kg 715 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Benita 250WP Bismerthiazol 250 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Navara 50WP Kasugamycin 10g/kg + Steptomycin sulfate 40g/kg 50 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Galoa 80EC Ethylicin (min 90%) 80% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lk-one 50SC Thiodiazole zinc (min 95%) 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Yomistar 52WP Streptomycin sulfate 52 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Strepgold 100WP Streptomycin sulfate 100 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Strepgold 50WP Streptomycin sulfate 50 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Stepguard 444SP Streptomycin sulfate 444 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Stepguard 250TB Streptomycin sulfate 250 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Stepguard 200TB Streptomycin sulfate 200 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Stepguard 150TB Streptomycin sulfate 150 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Liberty 50WP Streptomycin sulfate 50 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bacla 50SC Salicylic Acid 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Exin 4.5SC:(Exin R) Salicylic Acid 4.0% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Caligold 20WP Polyoxin B 20 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Avikhuan 150SP Oxytetracyline hydrochloride 50 g/kg + Streptomycin sulfate 100g/kg 150 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Avikhuan 105SP Oxytetracyline hydrochloride 5g/kg + Streptomycin sulfate 100g/kg 105 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Avikhuan 102SP Oxytetracyline hydrochloride 2g/kg + Streptomycin sulfate 100g/kg 102 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Oxysunfate 80WP Oxytetracycline Hydrochloride 60g/kg + Gentamicin sulfate 20g/kg 80g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Map lotus 125WP Oxolinic acid 100g/kg + Streptomycin sulfate 25g/kg 125g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Dorter 250WP Oxolinic acid 200g/kg +Salicylic acid 50g/kg 250g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Starwiner 20WP Oxolinic acid (min 93 %) 20% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Starner 20WP Oxolinic acid (min 93 %) 20% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sieu tar 20WP Oxolinic acid (min 93 %) 20% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Oxo 200WP Oxolinic acid (min 93 %) 200 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Oka 20WP Oxolinic acid (min 93 %) 20% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
G-start 200WP Oxolinic acid (min 93 %) 200g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Funsave 33.5SC Oxine Copper (min 99%) 33.5%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mycinusa 80SL Ningnanmycin 20g/l + Streptomycin sulfate 60g/l 80g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mycinusa 236WP Ningnanmycin 60g/kg + Streptomycin sulfate 176g/kg 236 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mycinusa 100WP Ningnanmycin 50g/kg + Streptomycin sulfate 50g/kg 100g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Mycinusa 78WP Ningnanmycin 10g/kg + Streptomycin sulfate 68g/kg 78 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Thaiponbao 80SL Ningnanmycin 80 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Romexusa 82SL Ningnanmycin 82 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Romexusa 20WP Ningnanmycin 20 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Pyramos 70SL Ningnanmycin 70 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Pyramos 40SL Ningnanmycin 40 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lincolnusa 15WP Ningnanmycin 15 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fukuda 3SL Ningnanmycin 3% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Usagvil 250SC Myclobutanil 200g/kg + Thiodiazole Zinc 500g/kg 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Usagvil 700WP Myclobutanil 200g/kg + Thiodiazole Zinc 500g/kg 700 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Binbinmy 80WP Kasugamycin 5% + Tricyclazole 75% 80% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Beammy-kasu 300SC Kasugamycin 15g/l + Tricyclazole 285g/l 300g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Beammy-kasu 220SC Kasugamycin 10g/l + Tricyclazole 210g/l 220g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Beammy-kasu 800WG Kasugamycin 30g/kg + Tricyclazole 770g/kg 800 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Beammy-kasu 780WG Kasugamycin 20g/kg + Tricyclazole 760g/kg 780 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Beammy-kasu 750WG Kasugamycin 20g/kg + Tricyclazole 730g/kg 750 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Beammy-kasu 500SC Kasugamycin 20g/l + Tricyclazole 480g/l 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Beammy-kasu 450WG Kasugamycin 10g/kg + Tricyclazole 440g/kg 450g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Beammy-kasu 440SC Kasugamycin 20g/l + Tricyclazole 420g/l 440 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Beammy-kasu 400SC Kasugamycin 18g/l + Tricyclazole 382g/l 220g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Unitil 32WP Kasugamycin 2% + Tricyclazole 30% 32% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hibim 31WP Kasugamycin 2% + Tricyclazole 29% 31% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ankamycin 30SL Kasugamycin 19 g/+ Tricyclazole 11g/l 30 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sunner 40WP Kasugamycin 2g/kg + Streptomycin 38g/kg 40 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Famycinusa 150SL Kasugamycin 10g/l + Ningnanmycin 40g/l + Streptomycin sulfate 100g/l 150g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Famycinusa 100WP Kasugamycin 10g/kg + Ningnanmycin 40g/kg + Streptomycin sulfate 50g/kg 100 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Linacin 50WP Kasugamycin 2g/kg + Ningnanmycin 48g/kg 50 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
No-vaba 100WP Kasugamycin 40g/kg + Ningnanmycin 100g/kg 100 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
No-vaba 68WP Kasugamycin 20 g/kg + Ningnanmycin 48g/kg 68 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Usakacin 30SL Kasugamycin (min 70 %) 30 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Katamin 3SL Kasugamycin (min 70 %) 30g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kasuduc 50WP Kasugamycin (min 70 %) 50g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kasuduc 100WP Kasugamycin (min 70 %) 100 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kasuduc 20SL Kasugamycin (min 70 %) 20 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kasuduc 18SL Kasugamycin (min 70 %) 18 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kasuduc 3SL Kasugamycin (min 70 %) 30 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kamycinjapane 60WP Kasugamycin (min 70 %) 60 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Citimycin 20SL Kasugamycin (min 70 %) 20 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Chay bia la 2SL Kasugamycin (min 70 %) 2%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Panta 66.6WP Gentamycin Sulfate 20g/kg + Streptomycin sulfate 46.6g/kg 66.6 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sat 8SL Cytosinpeptidemycin 80g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
DuPontTM Equation® 52.5WG Cymoxanil 30 % + Famoxadone 22.5% 52.5 %w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Onrush 86.2WG Cuprous Oxide (min 97%) 86.2% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
PN - balacide 22WP Copper Oxychloride 10% + Streptomycin sulfate 2% + Zinc sulfate 10% 22% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
K.Susai 50WP Copper Oxychloride 45% + Streptomycin Sulfate 5% 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sasumi 70WP Copper Oxychloride 60% + Oxolinic acid 10% 70% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Reward 775WP Copper Oxychloride 755g/kg + Kasugamycin 20g/kg 775 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Oticin 47.5WP Copper hydroxide 22.9% + Copper oxychloride 24.6% 47.5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hidrocop 77WP Copper Hydroxide 77% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Funguran - OH 50WP Copper Hydroxide 50% w/w Cu++ Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hỏa tiễn 50SP Chlorobromo isocyanuric acid (min 85%) 50%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fusai 50SL Chitosan 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sieukhuan 700WP Bronopol 450g/kg + Salicylic acid 250g/kg 700g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
TT-biomycin 40.5WP Bronopol (min 99%) 40.5% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Xantocin 40WP Bronopol (min 99%) 40% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Totan 200WP Bronopol (min 99%) 200g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Antimer-so 800WP Bismerthiazol 200g/kg + Tricyclazole 400g/kg + Sulfur 200g/kg 800 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tigondiamond 800WP Bismerthiazol 300g/kg + Tricyclazole 500g/kg 800g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Antigold 755WP Bismerthiazol 400g/kg, (300g/kg) + Tricyclazole 375g/kg (500g/kg) 775 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bitric 500WP Bismerthiazol 400g/kg + Tricyclazole 100g/kg 500g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kasagen 250WP Bismerthiazol 150g/kg + Tecloftalam 100g/kg 250 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Probencarb 250WP Bismerthiazol 200 g/kg + Streptomycin sulphate 50g/kg 250g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Longantivo 400WP Bismerthiazol 200g/kg + Oxolinic acid 200g/kg 400 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Captivan 400WP Bismerthiazol 200g/kg + Oxolinic acid 200g/kg 400 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tokyo-Nhật 220WP Bismerthiazol 200g/kg + Oxytetracyline hydrochloride 20g/kg 220 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Nanowall 500SC Bismerthiazol 290g/kg + Kasugamycin 10g/kg 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Nanowall 300WP Bismerthiazol 290g/kg + Kasugamycin 10g/kg 300g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Probicol 200WP Bismerthiazol 190 g/kg + Kasugamycin 10g/kg 200g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Riazor 215WP Bismerthiazol 150g/kg + Gentamycin sulfate 15g/kg + Streptomycin sulfate 50g/kg 215 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
TT-tafin 75WP Bismerthiazol 15% + Copper hydroxide 60% 75% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Xiexie 200WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 200 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Xanthomix 20WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 20 %w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
VK. Sakucin 25WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 25% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
TT-atanil 250WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 250 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sansai 200WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 200 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sasa 25WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 250g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sasa 20WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 200g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kadatil 300WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 300g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Diebiala 20SC Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 20% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Asusu 25WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 25% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Asusu 20WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 200g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Agpicol 20WP Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %) 200g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bion 50WG Acibenzolar - S - methyl (min 96%) 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Acplant 20WG Emamectin benzoate Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10% 20% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Empryse 668EC Dimethoate 390g/l + Fipronil 60g/l + Quinalphos 218g/l 668g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Empryse 450EC Dimethoate 220g/l + Fipronil 30g/l + Quinalphos 200g/l 450g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ebato 160SC Deltamethrin 10g/l + Indoxacarb 150g/l 160 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Exkalux 310SC Deltamethrin 115 g/l + Fipronil 195g/l 310g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Exkalux 800WG Deltamethrin 5g/kg + Fipronil 795g/kg 800g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Exkalux 777WG Deltamethrin 50g/kg + Fipronil 727g/kg 777g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Exkalux 300EC Deltamethrin 110g/l + Fipronil 190g/l 300g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Exkalux 75SC Deltamethrin 25g/l + Fipronil 50g/l 75 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Videci 2.5EC Deltamethrin (min 98 %) 25 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Supercis 2.5EC Deltamethrin (min 98 %) 2.5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Shieldmate 2.5EC Deltamethrin (min 98 %) 2.5%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Delta 2.5EC Deltamethrin (min 98 %) 09/12/2016 Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Serthai 28.75EC Cypermethrin 6.25% + Phosalone 22.5 % 28.75% (287.5g/l) Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Millerusa 400SC Cypermethrin 260g/l + Indoxacarb 140g/l 400g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tornado 10EC Cypermethrin (min 90 %) 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Superrin 200EC Cypermethrin (min 90 %) 200 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Superrin 150EC Cypermethrin (min 90 %) 150 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Southsher 10EC Cypermethrin (min 90 %) 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pankill 25EC Cypermethrin (min 90 %) 25% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pankill 10EC Cypermethrin (min 90 %) 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pankill 5EC Cypermethrin (min 90 %) 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
NP-Cyrin super 480EC Cypermethrin (min 90 %) 480 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
NP-Cyrin super 100EC Cypermethrin (min 90 %) 10 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Indicy 25EC Cypermethrin (min 90 %) 25% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cypetox 500EC Cypermethrin (min 90 %) 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cypermap 10EC Cypermethrin (min 90 %) 100g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cyperan 25EC Cypermethrin (min 90 %) 25% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cymerin 10EC Cypermethrin (min 90 %) 10 %w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Classtox 250WP Cypermethrin (min 90 %) 250g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Biperin 100EC Cypermethrin (min 90 %) 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Appencyper 35EC Cypermethrin (min 90 %) 35 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Andoril 100EC Cypermethrin (min 90 %) 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Hakigold 50SC Chromafenozide (min 91%) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Chlorphos 500EC Chlorpyrifos Ethyl 475g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Forter 630WP Chlorpyrifos Ethyl 500g/kg + Imidacloprid 100g/kg + Lambda- cyhalothrin 30g/kg 630g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Usagrago 250EC Chlorpyrifos Ethyl 200g/l + Imidacloprid 50g/l 250 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pro-per 250EC Chlorpyrifos Ethyl 200g/l + Imidacloprid 50g/l 250 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dratoc 666EC Chlorpyrifos Ethyl 300g/l + Fenobucarb 340g/l + 26g/l Lambda-cyhalothrin 666g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rockest 555EC Chlorpyrifos Ethyl 512g/l + Emamectin benzoate 18g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l 555g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Goldphos 555EC Chlorpyrifos Ethyl 512g/l + Emamectin benzoate 18g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l 555g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fiphos 555EC Chlorpyrifos Ethyl 512g/l + Emamectin benzoate 18g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l 555g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Japenra 666EC Chlorpyrifos Ethyl 300g/l + Emamectin benzoate 25g/l + Fenobucarb 341g/l 666g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Diophos 666EC Chlorpyrifos ethyl 425g/l + Deltamethrin 36g/l + Quinalphos 205g/l 666 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cygold 225WP Chlorpyrifos Ethyl 100g/kg + Cypermethrin 25g/kg + Phoxim 100g/kg 225 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cygold 200EC Chlorpyrifos Ethyl 10g/l + Cypermethrin 150g/l + Phoxim 40g/l 200 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Volz 700EC Chlorpyrifos Ethyl 530g/l + Cypermethrin 120g/l + Lufenuron 50g/l 700 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pumgold 760EC Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Cypermethrin 150g/l + Indoxacarb 60g/l 760g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fotoc 600EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 100g/l 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Jubilant 500EC Chlorpyrifos ethyl 450g/l + Cypermethrin 50g/l 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Daiethylfos 60EC Chlorpyrifos Ethyl 55% + Cypermethrin 5% 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Uni-dowslin 55EC Chlorpyrifos Ethyl 50% + Cypermethrin 5% 55%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ca - hero 585EC Chlorpyrifos Ethyl 530g/l + Cypermethrin 55 g/l 585 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Đại Bàng Đỏ 799EC Chlorpyrifos Ethyl 560g/l + Cypermethrin 239g/l 799 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cadicone 400EC Chlorpyrifos Ethyl 200g/l + Cypermethrin 200g/l 400g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cadicone 200EC Chlorpyrifos Ethyl 100g/l + Cypermethrin 100g/l 200g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Subside 585EC Chlorpyrifos Ethyl 530g/l + Cypermethrin 50g/l 585 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Triceny 760EC Chlorpyrifos Ethyl 510g/l + Cypermethrin 250g/l 760g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Mondeo 60EC Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Medomor 40EC Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) 40%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Chlorban 20EC Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) 20% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bakari 430WP Chlorfluazuron 220g/kg + Profenofos 10g/kg + Thiamethoxam 200g/kg 430g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bakari 95EW Chlorfluazuron 93g/l + Profenofos 1g/l + Thiamethoxam 1g/l 95g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Messigold 450EC Chlorfluazuron 50g/l + Pemethrin 100g/l + Profenofos 300g/l 450g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Aniper 99.9WP Chlorfluazuron 49.9g/kg + Lambda-cyhalothrin 50g/kg 99.9 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
TT Bite 30SC Chlofluazuron 15% + Indoxacarb 15% 30% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
NPellaugold 220SC Chlorfluazuron 70 g/l + Indoxacarb 150 g/l 220g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Goodtrix 300SC Chlorfluazurron 100 g/l + Fipronil 100g/l + Imidacloprid 100g/l 300 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Schiepusamy 350SC Chlorfluazuron 250g/l + Fipronil 100g/l 350g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Schiepusamy 300SC Chlorfluazuron 200g/l + Fipronil 100 g/l 300g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Schiepusamy 525WP Chlorfluazuron 200g/kg + Fipronil 325g/kg 525g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Schiepusamy 285EC Chlorfluazuron 110g/l + Fipronil 175g/l 285g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Zumon super 260EC Chlorfluazuron 100g/l + Fipronil 160g/l 260g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vk.Suking 400EC Chlorfluazuron 150g/l + Fipronil 250g/l 400 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Thadant 300EC Chlorfluazuron 100g/l + Emamectin benzoate 120g/l + Indoxacarb 80g/l 300 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Thadant 200SC Chlorfluazuron 50g/l + Emamectin benzoate 50g/l + Indoxacarb 100g/l 200 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nofet 300EC Chlorfluazuron 100g/l + Emamectin benzoate 40g/l + Fipronil 160g/l 300g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
VetuJapane 515WP Chlorfluazuron 175g/kg + Emamectin benzoate 40g/kg + Fipronil 300g/kg 515 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
VetuJapane 350SC Chlorfluazuron 230g/l + Emamectin benzoate 30g/l + Fipronil 90g/l 350 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Alantic 140SC Chlorfluazuron 100g/l + Emamectin benzoate 40g/l 140 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ammeri 150EC Chlorfluazuron 100g/l + Emamectin benzoate 50g/l 150 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Director 140WP Chlorfluazuron 100g/kg + Emamectin benzoate 40g/kg 140 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Director 140EC Chlorfluazuron 100g/l + Emamectin benzoate 40g/l 140 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Futoc 42EC Chlorfluazuron 2g/l + Emamectin benzoate 40g/l 42 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
AK Dan 75EC Chlorfluazuron 55g/l + Emamectin benzoate 20g/l 75 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bn-samix 26EC Chlorfluazuron 10% + Chlorpyrifos Ethyl 16% 26% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kun super 150SC Chlorfenapyr 100g/l + Fipronil 50g/l 150g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Timdiet 250EC Chlorfenapyr 100g/l + Chlorfluazuron 150g/l 250 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bugatteegold 120SC Chlorfenapyr 100g/l + Cypermethrin 20g/l 120 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Alex 50WG Chlorfenapyr (min 94%) 50% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Prevathon® 0.4GR Chlorantraniliprole (min 93%) 0.4% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nosau 85WP Cartap 75% + Imidacloprid 10% 85% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Abagent 500WP Cartap 470 g/kg + Imidacloprid 30 g/kg 500g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vicarp 95SP Cartap (min 97%) 95% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Wofadan 4GR Cartap (min 97%) Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Jiatap 95SP Cartap (min 97%) 95%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Gà nòi 95SP Cartap (min 97%) 95% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sulfaron gold 300EC Carbosulfan 200g/l + Chlorfluazuron 50g/l + Fipronil 50g/l 300 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Actaone 440WP Buprofezin 6g/kg + Imidacloprid 5g/kg + Thiosultap-sodium 429g/kg 440 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fidanone 220WP Buprofezin 20g/kg + Fipronil 100g/kg + Imidacloprid 100g/kg 220 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fidanone 45EW Buprofezin 20g/l + Fipronil 20g/l + Imidacloprid 5g/l 45g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Topple 600EC Buprofezin 120g/l + Chlorpyrifos ethyl 460g/l + Lambda-cyhalothrin 20g/l 600 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
B52-usa 500EC Buprofezin 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l 500 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nanofos 600EC Buprofezin 100 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 500g/l 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
TEPRO – Super 300EC Propiconazole 150g/l + Tebuconazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rigell 6GR Fipronil (min 95 %) 6 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Regal 6GR Fipronil (min 95 %) 6 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Travil 75WP Thiophanate Methyl 37.5 % + Tricyclazole 37.5% 75%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Winmy 75WP Thiophanate Methyl 25% + Tricyclazole 50% 75%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
TS - M annong 430SC Thiophanate-Methyl (min 93 %) 430g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Agrotop 400SC Thiophanate-Methyl (min 93 %) 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vatinew 780WG Tebuconazole 500g/kg + Tricyclazole 250 g/kg + Thiophanate Methyl 30g/kg 780 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bimsuper 800.8WP Sulfur 800g/kg + Tricyclazole 0.8g/kg 800.8 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Minotajapane 50WP Streptomycin sulfate 50 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Visen 20SC Saisentong (min 95%) 20% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sienna 70WP Propineb (min 80%) 70% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bimtil 550SE Propiconazole 150g/l + Tricyclazole 400g/l 550 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ningnastar 40SL Ningnanmycin 40 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kanaka 100SC Myclobutanil (min 98%) 100g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Linacin 80SL Kasugamycin 2g/l + Ningnanmycin 78g/l 80 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Linacin 40SL Kasugamycin 2g/l + Ningnanmycin 38g/l 40 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kasustar 15SC Kasugamycin (min 70 %) 15g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rollone 810WP Iprodione 10g/kg + Sulfur 800g/kg 810 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anhteen super 450SC Hexaconazole 250g/l + Thiophanate methyl 200g/l 450g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Centernova 800WG Hexaconazole 50g/kg + Tebuconazole 500g/kg + Tricyclazole 250g/kg 800g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lany super 80WP Hexaconazole 5% + Kasugamycin 3% + Tricyclazole 72% 80% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Hexin 5SC Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anhvinh 50SC Hexaconazole (min 85 %) 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Apolits 20WP Erythromycin (min 98%) 5g/kg + Streptomycin sulfate 15g/kg 20 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Latimo super 780WG Difenoconazole 30g/kg + Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 250g/kg 780 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bretil Super 400EC Difenoconazole 200g/l + Propiconazole 200g/l 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bump gold 40SE Difenoconazole 75g/l + Isoprothiolane 125g/l + Tricyclazole 200g/l 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tecnoto 300EC Difenoconazole 150g/l + Flusilazole 150g/l 300 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Newsuper 65SC Cyproconazole 0.5g/l + Propiconazole 64.5g/l 65 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Newyo 330EC Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 250g/l 330 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vanglany 80WP Chlorothalonil 35% + Tricyclazole 45% 80% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Benzo 50WP Carbendazim 42% + Tricyclazole 8% 50%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Calidan 262.5SC Carbendazim 87.5g/l + Iprodione 175 g/l 262.5 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ticarben 50SC Carbendazim (min 98%) 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Bell 50WP Benomyl 25 % + Mancozeb 25 % 50%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Copper - B 75WP Benomyl 10% + Bordeaux 45% + Zineb 20% 750 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Tinomyl 50WP Benomyl (min 95 %) Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fundazol 50WP Benomyl (min 95 %) 500g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natigold 450WG Azoxystrobin 100g/kg + Tebuconazole 350g/kg 450 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Myfatop 325SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l 325 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Pysaigon 50WP Thiophanate Methyl 36% + Tricyclazole 14% 50% w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Benza 650WP Streptomycin sulfate 100g/kg + Tricyclazole 550g/kg 650g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Strepa 150WP Streptomycin sulfate 150g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Strepa 100WP Streptomycin sulfate 100g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natisuper 750WG Propineb 500g/kg + Tebuconazole 250g/kg 750g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Anizol 550WP Prochloraz 50g/kg + Tricyclazole 500g/kg 550 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Vitaminusa 550SC Ningnanmycin 40g/l + Tricyclazole 510g/l 550g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Spagold 40SL Ningnanmycin 40g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Kanaka 50SC Myclobutanil (min 98%) 50g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ridoman 720WP Mancozeb 640g/kg + Metalaxyl 80g/kg 720g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rorigold 680WG Mancozeb 600 g/kg + Metalaxyl 80g/kg 680 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Gamycinusa 75WP Kasugamycin 15g/kg + Streptomycin sulfate 60g/kg 75 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Teptop 70WG Kasugamycin 20g/kg + Streptomycin sulfate 50g/kg 70 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
No-vaba 68SL Kasugamycin 20g/l + Ningnanmycin 48g/l 68 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Topzole 800WG Isoprothiolane 230g/kg + Kasugamycin 20g/kg + Tricyclazole 550g/kg 800 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Newgold 820SC Hexaconazole 20g/l + Tricyclazole 800g/l 820 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Usagold 390SC Hexaconazole 120g/l + Myclobutanil 135g/l + Thiophanate methyl 135g/l 390g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fluxanat 750WP Flutriafol 500g/kg + Hexaconazole 150g/kg + Thiophanate methyl 100g/kg 750 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Furama 680WP Fluazinam 500g/kg + Metalaxyl-M 180g/kg 680g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Apolits 40WP Erythromycin (min 98%) 15g/kg + Streptomycin sulfate 25g/kg 40 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Center super 333EC Difenoconazole 150g/l + Hexaconazole 33 g/l + Propiconazole 150g/l 333 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Niko 72WP Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% 72%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Milvil super 500WP Carbendazim 450 g/kg + Tricyclazole 50g/kg 500 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Megazebusa 750WP Carbendazim 120g/kg + Mancozeb 630g/kg 750g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
TT-Tanos 480SC Carbendazim 230 g/l + Cymoxanil 250g/l 480 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Natigold 760WG Azoxystrobin 200g/kg + Tebuconazole 560g/kg 760g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Crystalusa 450SC Azoxystrobin 150g/l + Metalaxyl 300g/l 450g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Autovin 380SC Azoxystrobin 180g/l + Hexaconazole 80g/l + Thiophanate methyl 120g/l 380 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Fujivil 360SC Azoxystrobin 270 g/l + Hexaconazole 90 g/l 360g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Titanicone 327SC Azoxystrobin 20.1g/l + Difenoconazole 12.6g/l + Sulfur 249.3g/l 327g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Enextatop 400SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 200g/l 400 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Neoamistagold 500SC Azoxystrobin 375g/l + Difenoconazole 125g/l 500g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Neoamistagold 400SC Azoxystrobin 275g/l + Difenoconazole 125g/l 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Ohho 400SC Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l 400g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Topmystar 325SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l 325 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Lk Top 325SC Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l 325g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
TricôĐHCT-Lúa von 108 bào tử/g WP Trichoderma asperellum 80% (8 x 107 bào tử/g) + Trichoderma atroviride Karsten 20% (2 x 107 b&# 10^8 bào tử /g Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Poticua 250EW Tebuconazole (min 95 %) 250 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Rusem super 750WP Myclobutanil 100g/kg + Tebuconazole 400g/kg + 250g/kg Trifloxystrobin 750 g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Sieutino 500WP Myclobutanil 50g/kg + Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 200g/kg 500g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Cruiser® 350FS Thiamethoxam 350g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Gaotra 600FS Imidacloprid (min 96 %) 600 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Treat 201SC Fipronil 100g/l + Azoxystrobin 100g/l + Gibberellic acid 1g/l 201 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kola 600FS Imidacloprid (min 96 %) 600 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Biffiny 600FS Imidacloprid (min 96 %) 600 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
MAP Silo 40SC Fipronil 200g/l + Thiamethoxam 200g/l 400 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vipac 88 a - Naphthyl Acetic Acid (a - N.A.A) + b - Naphthoxy Acetic Acid (b - N.A.A) 1% w/w Thuốc điều hòa sinh trưởng xem cách sử dụng
CO 2.4 D 720SL 2.4 D (min 96 %) 720 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
CO 2.4 D 500SL 2.4 D (min 96 %) 500 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Zico 520SL 2.4 D (min 96 %) 520g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Zico 45WP 2.4 D (min 96 %) 45%w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Command 36ME Clomazone (min 88 %) 360 g ai/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Prolinate 65.4EC Molinate 327g/l + Propanil 327g/l 654 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Quissa 10SC Imazosulfuron (min 97 %) 100g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Hai bon - D 480SL 2.4 D (min 96 %) 480 g/l (2.4 D dimethylamine) Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Tarang 280SL Glufosinate ammonium 280g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Dibuta 60EC Butachlor (min 93%) 600 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Tiguan 150SL Glufosinate ammonium 150g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Haydn 150SL Glufosinate ammonium 150 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Facet(R) 25SC Quinclorac (min 99 %) 250 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Pyanchor 3EC Pyribenzoxim (min 95 %) 30g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Star 10WP Pyrazosulfuron Ethyl (min 97%) 10% w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Saathi 10WP Pyrazosulfuron Ethyl (min 97%) 10 % w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Tetris 75EC Profoxydim (min 99.6%) 75 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Propatox 360EC Propanil (DCPA) (min 95 %) 360g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Map - Prop 50SC Propanil (DCPA) (min 95 %) 500 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Prefit 300EC Pretilachlor 300g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l 300 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
RaftÒ 800WG Oxadiargyl (min 96%) 800 g/kg Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Lyphoxim 396SL Glyphosate (min 95%) 396 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Tiller S EC Fenoxaprop -P-Ethyl 45g/l + 2.4 D 70g/l + MCPA 210 g/l 325g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Sunrice 15WG Ethoxysulfuron (min 94 %) 150 g/kg Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Zaap 720SL 2.4 D (min 96 %) 720g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Vi 2.4D 80WP 2.4 D (min 96 %) 80% w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Pro - amine 48SL 2.4 D (min 96 %) 48 % w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Damin 700SL 2.4 D (min 96 %) 700 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Cantosin 720SL 2.4 D (min 96 %) 720g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Cantosin 600SL 2.4 D (min 96 %) 600g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Baton 70EC 2.4 D (min 96 %) 700 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Baton 60EC 2.4 D (min 96 %) 600 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Tossup 60SC Cyhalofop-butyl 50g/l + Pyrazosulfuron Ethyl 10g/l 60 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Vitanil 60EC Butachlor 40 % + Propanil 20 % 60 % w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Cantanil 550EC Butachlor 275g/l + Propanil 275g/l 550g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Butanil 55EC Butachlor 275g/l + Propanil 275g/l 550g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Tico 60EC Butachlor (min 93%) 60% w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Taco 600EC Butachlor (min 93%) 600g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Michelle 62EC Butachlor (min 93%) 62% w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Michelle 32EC Butachlor (min 93%) 32%w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Michelle 5GR Butachlor (min 93%) 5% w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Machete 60EC Butachlor (min 93%) 600g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Machete 5GR Butachlor (min 93%) 5%w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Lambast 60EC Butachlor (min 93%) 600 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Lambast 5GR Butachlor (min 93%) 5% w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Echo 60EC Butachlor (min 93%) 600 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Nominee 10SC Bispyribac-sodium (min 93 %) 100 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Beto 14WP Acetochlor 12% + Bensulfuron Methyl 2% 14 % w/w Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
A.K 480SL 2.4 D (min 96 %) 480 g/l Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Butoxim 5GR Butachlor (min 93%) 50g/kg Thuốc trừ cỏ xem cách sử dụng
Coumafen 0.005%waxblock Flocoumafen (min 97.8%) 0.005% w/w Thuốc trừ chuột xem cách sử dụng
Gimlet 800SP Diphacinone (min 95%) 800 g/kg Thuốc trừ chuột xem cách sử dụng
Broma 0.005AB Bromadiolone (min 97%) 0.005% w/w Thuốc trừ chuột xem cách sử dụng
Bellus 0.005AB Bromadiolone (min 97%) 0.005% w/w Thuốc trừ chuột xem cách sử dụng
Fireman 800WP Isoprothiolane 400g/kg + Tricyclazole 400g/kg 800g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Cadatil 33.5SC Oxine Copper (min 99%) 33.5%w/w Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Jonde 3SL Ningnanmycin 30 g/l Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Visumit 5DP Fenitrothion (min 95 %) 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sadavi 95WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 95% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dibrom 96EC Naled (Bromchlophos) (min 93 %) 960g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dibrom 50EC Naled (Bromchlophos) (min 93 %) 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bless 500WP Pymetrozine 500g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Diptecide 90WP Trichlorfon (Chlorophos) (min 97% ) 90% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dilexson 90WP Trichlorfon (Chlorophos) (min 97% ) 90%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sadavi 18SL Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 180g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Forsan 50EC Phenthoate (Dimephenthoate) (min 92 %) 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
PER annong 100EC Permethrin (min 92 %) 100g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Timycin 20EC Fenvalerate (min 92 %) 20% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sanvalerate 200EC Fenvalerate (min 92 %) 200g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
First 20EC Fenvalerate (min 92 %) 200 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dimecide 40EC Dimethoate (min 95 %) 40% (w/w) Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
By 90 40EC Dimethoate (min 95 %) 400 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bitox 50EC Dimethoate (min 95 %) 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bitox 40EC Dimethoate (min 95 %) 400g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vibasu 50EC Diazinon (min 95 %) 50%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Binhnon 40EC Diazinon (min 95 %) 400 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Shertox 10EC Cypermethrin (min 90 %) 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Power 5EC Cypermethrin (min 90 %) 5.5 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cymerin 25EC Cypermethrin (min 90 %) 250g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Biperin 50EC Cypermethrin (min 90 %) 50 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Andoril 250EC Cypermethrin (min 90 %) 250 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Uni-Tegula 24.7SC Lambda-cyhalothrin 10.6% + Thiamethoxam 14.1% 24.7 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Keyword 10SL Imidacloprid 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Imida 20SL Imidacloprid 200g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Canon 100SL Imidacloprid 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Abamix 1.45WP Abamectin 0.45% + Imidacloprid 1.0% 1.45% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vi Tha Dan 95WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 95% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vi Tha Dan 18SL Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 180g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vietdan 29SL Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 29% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tungsong 95WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 95% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Taginon 18SL Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 18% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Neretox 18SL Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 180g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Apashuang 95WP Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 95 %w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Apashuang 18SL Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 90%) 180g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nofara 35WG Thiamethoxam (min 95 %) 35% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Jiathi 25WP Thiamethoxam (min 95 %) 250g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Hercule 25WG Thiamethoxam (min 95 %) 25% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Apfara 25WG Thiamethoxam (min 95 %) 25% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Calypso 240SC Thiacloprid (min 95%) 240 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Scheccjapane super 750WG Pymetrozine (min 95%) 750g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Oscare 600WG Pymetrozine (min 95%) 600g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Lkset-up 75WP Nitenpyram 50% + Pymetrozine 25% 75% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Đầu trâu Jolie 1.1SP Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm) 1.1 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Boxing 88.88EC Lambda-cyhalothrin 2g/l + Phoxim 20g/l + Profenofos 66.88g/l 88.88 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sumo 2.5EC Lambda-cyhalothrin (min 81%) 25 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Katera 50EC Lambda-cyhalothrin (min 81%) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rep play 75WP Imidacloprid 5% + Thiosultap-sodium Nereistoxin 70% 75% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Yamida 700WP Imidacloprid (min 96 %) 700 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Yamida 700WG Imidacloprid (min 96 %) 700 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Yamida 100EC Imidacloprid (min 96 %) 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tinomo 100SL Imidacloprid (min 96 %) 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sectox 700WG Imidacloprid (min 96 %) 700 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sectox 200EC Imidacloprid (min 96 %) 200g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sectox 100EC Imidacloprid (min 96 %) Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sectox 50EC Imidacloprid (min 96 %) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nomida 700WG Imidacloprid (min 96 %) 700 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Miretox 12EC Imidacloprid (min 96 %) 12 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Miretox 2.5WP Imidacloprid (min 96 %) 2.5 % (w/w) Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Mega-mi 178SL Imidacloprid (min 96 %) 178 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Map – Jono 5EC Imidacloprid (min 96 %) 50 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kola 700WG Imidacloprid (min 96 %) 700 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kimidac 050EC Imidacloprid (min 96 %) 50 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Imida 10WP Imidacloprid (min 96 %) 10%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Biffiny 400SC Imidacloprid (min 96 %) 400 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Biffiny 70WP Imidacloprid (min 96 %) 70%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Biffiny 10WP Imidacloprid (min 96 %) 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Asimo 10WP Imidacloprid (min 96 %) 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Armada 700WG Imidacloprid (min 96 %) 700g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Admitox 750WG Imidacloprid (min 96 %) 750 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Admitox 250WP Imidacloprid (min 96 %) 250 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
MAP Silo 200WP Fipronil 100g/kg + Thiamethoxam 100g/kg 200 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Goldgent 800WG Fipronil 795g/kg + Lambda-cyhalothrin 5g/kg 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Goldgent 700WG Fipronil 500g/kg + Lambda-cyhalothrin 200g/kg 700 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Configent 55SC Fipronil 50g/l + Imidacloprid 5g/l 55 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Virigent 800WG Fipronil (min 95 %) 800g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Suphu 800WG Fipronil (min 95 %) 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Suphu 5SC Fipronil (min 95 %) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rigenusamy 50SC Fipronil (min 95 %) 50 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rigell 75SC Fipronil (min 95 %) 75g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Regent 5SC Fipronil (min 95 %) 50 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Regal 75SC Fipronil (min 95 %) 75 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ranger 800WG Fipronil (min 95 %) 80% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rambo 800WG Fipronil (min 95 %) 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rambo 5SC Fipronil (min 95 %) 50 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Forgen 800WG Fipronil (min 95 %) 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Angent 5SC Fipronil (min 95 %) 50 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Airblade 800WG Fipronil (min 95 %) 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Airblade 5SC Fipronil (min 95 %) 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Again 800WG Fipronil (min 95 %) 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Again 50SC Fipronil (min 95 %) 50 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sumithion 100EC Fenitrothion (min 95 %) 100g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sumithion 50EC Fenitrothion (min 95 %) 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nysuthion 50EC Fenitrothion (min 95 %) 500 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rangergold 20WP Emamectin benzoate 2.5% + Fipronil 17.5% 20% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Lion kinh 50WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 5%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Focal 5.5EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 55 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Toof 150SL Dinotefuran (min 89%) 150g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Azinon 50EC Diazinon (min 95 %) 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vangiakhen 550SC Diafenthiuron 500g/kg + Indoxacarb 50g/kg 550 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Decis 250WG Deltamethrin (min 98 %) 250 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Waja 10EC Cypermethrin (min 90 %) 10%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Superrin 100EC Cypermethrin (min 90 %) 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Superrin 50EC Cypermethrin (min 90 %) 50 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Somethrin 10EC Cypermethrin (min 90 %) 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
NP-Cyrin super 200EC Cypermethrin (min 90 %) 20 %w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dosher 25EC Cypermethrin (min 90 %) 25% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cymerin 5EC Cypermethrin (min 90 %) 5 %w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Andoril 50EC Cypermethrin (min 90 %) 50 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cabatox 600EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Permethrin 100g/l 600 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Usagrago 477.77WP Chlorpyrifos Ethyl 420g/kg + Imidacloprid 57.77g/kg 477.77 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cygold 95EC Chlorpyrifos Ethyl 10g/l + Cypermethrin 30g/l + Phoxim 55g/l 95 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Inip 650EC Chlorpyrifos Ethyl 600g/l + Cypermethrin 50g/l 650g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cadicone 95EC Chlorpyrifos Ethyl 45 g/l + Cypermethrin 50 g/l 95g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bakari 86EW Chlorfluazuron 5g/l + Profenofos 71g/l + Thiamethoxam 10g/l 86g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Wofadan 500SP Cartap (min 97%) 500 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Wofadan 100GR Cartap (min 97%) 100 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Wofadan 50GR Cartap (min 97%) 50 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dantac 500SP Cartap (min 97%) 500 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dantac 100GR Cartap (min 97%) 100 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dantac 50GR Cartap (min 97%) 50 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sinevagold 81EW Buprofezin 20g/l + Dinotefuran 0.5g/l + Isoprocarb 60g/l 81 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cuisơ super 350SC Thiamethoxam250g/l + Difenoconazole 25g/l + Thiophanate Methyl 75g/l 350g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pre-pat 412.5FS Thiamethoxam 300g/l + Azoxystrobin 50g/l + Prochloraz 62.5g/l 412.5 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Obawin 660WP Imidacloprid 300g/kg + Metconazole 360g/kg 660 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kola gold 660WP Imidacloprid 300g/kg + Metconazole 360g/kg 660 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Enaldo 440FS Imidacloprid 300g/l + Carbendazim 20g/l + Thiram 120g/l 440g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sakura 40WP Dinotefuran 25% + Hymexazol (min 98%) 15% 40% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Admitox 600SC Imidacloprid (min 96 %) 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sunato 540FS Fipronil 180g/l + Imidacloprid 360g/l 540g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Lupus 50ME Fipronil (min 95 %) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kuang Hwa Din 20EC Fenvalerate (min 92 %) 20 %w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fulsult 15GR Iprobenfos 100g/kg + Monosultap 50g/kg 150g/kg Thuốc trừ bệnh xem cách sử dụng
Acpymezin 10WG Flonicamid min 95% 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Reagt 5SC Fipronil (min 95 %) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fi-Hsiung Lai 5SC Fipronil (min 95 %) 5%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fidegent 800WG Fipronil (min 95 %) 800 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fidegent 50SC Fipronil (min 95 %) 50g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fantasy 20EC Fenvalerate (min 92 %) 200g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Diony 75EC Fenobucarb 30% + Phenthoate 45% 75% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kimbas 500EC Fenobucarb 350g/l + Isoprocarb 150g/l 500 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Anbas 300EC Fenobucarb 150g/l + Isoprocarb 150g/l 300 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Anbas 200WP Fenobucarb 5g/kg + Isoprocarb 195g/kg 200 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Lanro 500EC Fenobucarb 450g/l + Imidacloprid 50g/l 500 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Lanro 250EC Fenobucarb 200g/l + Imidacloprid 50g/l 250 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Javipas 450EC Fenobucarb 415g/l + Imidacloprid 35g/l 450 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Azora 350EC Fenobucarb 300g/l + Imidacloprid 50g/l 350 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Access 180EC Fenobucarb 160g/l + Fipronil 20g/l 180 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vitagro 50EC Fenobucarb (BPMC) (min 96 %) 50% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Triray 50EC Fenobucarb (BPMC) (min 96 %) 50% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tapsa 50EC Fenobucarb (BPMC) (min 96 %) 50 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Super Kill 50EC Fenobucarb (BPMC) (min 96 %) 50 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pasha 50EC Fenobucarb (BPMC) (min 96 %) 50%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Metasa 500EC Fenobucarb (BPMC) (min 96 %) 500 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Excel Basa 50EC Fenobucarb (BPMC) (min 96 %) 50% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dosadx 50EC Fenobucarb (BPMC) (min 96 %) 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dibacide 50EC Fenobucarb (BPMC) (min 96 %) 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bassatigi 50EC Fenobucarb (BPMC) (min 96 %) 50 % w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Abasba 50EC Fenobucarb (BPMC) (min 96 %) 500 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Difetigi 75EC Fenitrothion 45% + Fenoburcarb 30% 75% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Slavic 10SC Etofenprox (min 96%) 100g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Noray 30EC Etofenprox (min 96%) 30% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Peridor 200SC Ethiprole 100 g/l + Imidacloprid 100g/l 200g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Curbix 100SC Ethiprole (min 94%) 100 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bạch tượng 46EC Emamectin benzoate 42g/l + Matrine 4g/l 46 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bạch tượng 26EC Emamectin benzoate 22g/l + Matrine 4g/l 26 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nighcid 70SC Emamectin benzoate 50g/l + Fipronil 20g/l 70g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tikemectin 80WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 80g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Quiluxny 72EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 72 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Quiluxny 55.5EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 55.5 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Prodife’s 5WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Newmectin 2.0EC Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 2% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Compatt 55.5WG Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 55.5 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Agtemex 5WG Emamectin benzoate Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10% 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Centerosin 242WP Dinotefuran 200 g/kg + Thiamethoxam 42g/kg 242 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Mishin gold 250WP Dinotefuran 200g/kg + Tebufenozide 50g/kg 250g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Chessin 600WP Dinotefuran 400 g/kg + Pymetrozine 200 g/kg 600g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Metrousa 700WP Dinotefuran 250g/kg + Pymetrozine 450g/kg 700g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Chetsduc 700WG Dinotefuran 90g/kg + Pymetrozine 610g/kg 700g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Chetsduc 555WG Dinotefuran 25g/kg + Pymetrozine 530g/kg 555g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Chetsduc 666WG Dinotefuran 166g/kg + Pymetrozine 500g/kg 666 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Heygold 200SE Dinotefuran 100g/l + Novaluron 100g/l 200g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Onzinsuper 225WP Dinotefuran 150g/kg + Lambda-cyhalothrin 20g/kg + Thiamethoxam 55g/kg 225 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
TD-Chexx 400WP Dinotefuran 200g/kg + Isoprocarb 200g/kg 400 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Arc-clar 400WP Dinotefuran 200g/kg + Isoprocarb 200g/kg 400 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bombigold 500WG Dinotefuran 100g/kg + Imidacloprid 150g/kg + Thiamethoxam 250g/kg 500g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Toshinusa 300WP Dinotefuran 180 g/kg + Imidacloprid 120 g/kg 300 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ohgold 300WP Dinotefuran 150g/kg + Imidacloprid 150g/kg 300 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Prochess 250WP Dinotefuran 50g/kg + Imidacloprid 200g/kg 250g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Brimgold 200WP Dinotefuran 5% + Imidacloprid 15% 200 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Anocis 300WP Dinotefuran 200g/kg + Imidacloprid 100g/kg 300g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Anocis 250WP Dinotefuran 200g/kg + Imidacloprid 50g/kg 250g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Anocis 200WP Dinotefuran 150g.kg + Imidacloprid 50g/kg 200g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Explorer 200WP Dinotefuran 50g/kg + Imidacloprid 150g/kg 200 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Acdinosin 550WG Dinotefuran 200g/kg + Fipronil 100g/kg + Nitenpyram 250g/kg 550g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Acdinosin 50WP Dinotefuran 1.9% + Fipronil 0.1% + Nitenpyram 48% Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vdcnato 810WG Dinotefuran 10g/kg + Fipronil 400g/kg + Imidacloprid 400g/kg 810 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Vdcnato 450WG Dinotefuran 250g/kg + Fipronil 50g/kg + Imidacloprid 150g/kg 450g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dichest 300WP Dinotefuran 200g/kg + Imidacloprid 100g/kg 300 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Yoshito 200WP Dinotefuran (min 89%) 200g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tosifen 20WP Dinotefuran (min 89%) 20% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Santaone 200WP Dinotefuran (min 89%) 200 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Safrice 20WP Dinotefuran (min 89%) 20% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sara.dx 40WP Dinotefuran (min 89%) 40% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Regunta 200WP Dinotefuran (min 89%) 200g /kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Raves 20WP Dinotefuran (min 89%) 200 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Overcin 200WP Dinotefuran (min 89%) 200 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Janeiro 25WP Dinotefuran (min 89%) 25% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ikuzu 20WP Dinotefuran (min 89%) 20% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Hitoshi 400WP Dinotefuran (min 89%) 400g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Hitoshi 250WP Dinotefuran (min 89%) 250g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Hitoshi 200WP Dinotefuran (min 89%) 200 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Hitoshi 125ME Dinotefuran (min 89%) 125 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dovasin 20WP Dinotefuran (min 89%) 20% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Diny 20WP Dinotefuran (min 89%) 20% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Asinjapane 20WP Dinotefuran (min 89%) 20% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
BM - Tigi 5GR Dimethoate 2 % + Isoprocarb 3 % 5% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Mofitox 40EC Dimethoate 20% + Fenobucarb 20% 400g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Superram 750WP Diflubenzuron 150g/kg + Nitenpyram 450g/kg + Tetramethrin (min 92%) 150g/kg 750 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sieucheck 707WP Diflubenzuron 100g/kg + Nitenpyram 357g/kg + Pymetrozine 250g/kg 707 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sieucheck 700WP Diflubenzuron 100g/kg + Nitenpyram 300g/kg + Pymetrozine 300g/kg 700 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Goodcheck 700WP Diflubenzuron 200g/kg + Nitenpyram 500g/kg 700 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Exkalux 700WG Deltamethrin 200g/kg + Fipronil 500g/kg 700g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Hotosin 75WP Cyromazin 25% + Monosultap 50% 75% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Metox 809 8EC Cypermethrin 2.0 % + Isoprocarb 6.0 % 8% w/ w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bee-tt 500WP Cyfluthrin 300g/kg + Dinotefuran 200g/kg 500 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Minecto™ star 60WG Cyantraniliprole 10% + Pymetrozine 50% 60% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fes 750WG Clothianidin 500g/kg + Fipronil 250g/kg 750 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Clodin 360WG Clothianidin 160g/kg + Dinotefuran 200g/kg 360 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dantotsu 20SC Clothianidin (min 95%) 20% Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dantotsu 0.5G Clothianidin (min 95%) 0.5% Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Mycheck 750WP Chromafenozide 100g/kg + Imidacloprid 200g/kg + Nitenpyram 450g/kg 750 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Novi-ray 500WP Chlorpyrifos Methyl 300g/kg + Pymetrozine 200g/kg 500g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Map fang 420WP Chlorpyrifos Methyl 300g/kg + Pymetrozine 120g/kg 420g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Scheccusa 625EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/kg + Thiamethoxam 125g/kg 625 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dago 400SE Chlorpyrifos Ethyl 250g/l + Thiamethoxam 150g/l 400g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Aranta 500EC Chlorpyrifos Ethyl 250g/l + Pymetrozine 125g/l + Thiamethoxam 125g/l 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Schesyntop 600WG Chlorpyrifos Ethyl 50g/kg + Pymetrozine 550g/kg 600 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Schesyntop 650WP Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg + Pymetrozine 250g/kg 650 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Schesyntop 550WG Chlorpyrifos Ethyl 50g/kg + Pymetrozine 500g/kg 550 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Schesyntop 500WG Chlorpyrifos Ethyl 10g/kg + Pymetrozine 490g/kg 500 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Plattino 500WP Chlorpyrifos ethyl 300g/kg + Pymetrozine 200g/kg 500g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Newmethrin 585EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Permethrin 85g/l 585 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pros 450EC Chlorpyrifos Ethyl 425g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l 450 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Disulfan 600EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Lambda-cyhalothrin 100g/l 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pyrifdaaic 500EC Chlorpyrifos Ethyl 480g/l + Lambda-cyhalothrin 20g/l 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pyrifdaaic 250EC Chlorpyrifos Ethyl 240g/l + Lambda-cyhalothrin 10g/l 250g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sory 595EC Chlorpyrifos ethyl 524g/l + Imidacloprid 40.5g/l + Lambda-cyhalothrin 30.5g/l 595 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Osakajapane 595EC Chlorpyrifos Ethyl 490g/l (500g/kg) + Imidacloprid 105 g/l (250g/kg) 595 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Repny 600EC Chlorpyrifos Ethyl 480g/l + Imidacloprid 120g/l 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Duca 500EC Chlorpyrifos Ethyl 480g/l + Imidacloprid 20g/l 500g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pro-per 600WP Chlorpyrifos Ethyl 450g/kg + Imidacloprid 150g/kg 600 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pro-per 600EC Chlorpyrifos Ethyl 450g/l + Imidacloprid 150g/l 600 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Anhosan 790EC Chlorpyrifos ethyl 10g/l + Fenobucarb 480g/l + Phenthoate 300g/l 790g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sucotoc 666EC Chlorpyrifos Ethyl 280g/l + Fenobucarb 306g/l + Imidacloprid 80g/l 666g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Super Kill Plus 550EC Chlorpyrifos Ethyl 200g/l + Fenobucarb 350g/l 550g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rockfos 550EC Chlorpyrifos Ethyl 250g/l + Fenobucarb 300g/l 550g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Visa 5GR Chlorpyrifos Ethyl 3% + Fenobucarb 2% 5%w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Hbousa 550WP Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg + Dinotefuran 150g/kg 550g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Andotox 600EC Chlorpyrifos Ethyl 400g/l + Cypermethrin 150g/l + Imidacloprid 50g/l 600 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Snatousamy 605EC Chlorpyrifos Ethyl 400g/l + Cypermethrin 155g/l+ Imidacloprid 50g/l 605 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Overagon 695EC Chlorpyrifos ethyl 575g/l + Cypermethrin 100g/l + Fipronil 20g/l 695 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Rago 650EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50 g/l + Fenpropathrin 100 g/l 650 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Acgoldfly 560EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50g/l + Emamectin benzoate 10g/l 560 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ekar 700EC Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Cypermethrin 150g/l 700 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
T-P Boshi 650EC Chlorpyrifos ethyl 500g/kg + Cypermethrin 150g/kg 650g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Laxytox 70EC Chlorpyrifos Ethyl 55% + Cypermethrin 15% 70% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Jia-cyfos 600EC Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Cypermethrin 50g/l 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tigishield 585EC Chlorpyrifos Ethyl 530g/l + Cypermethrin 55 g/l 585 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pertrang 850EC Chlorpyrifos Ethyl 650g/l + Cypermethrin 200g/l 850 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pertrang 800EC Chlorpyrifos Ethyl 650g/l + Cypermethrin 150g/l 800 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Pertrang 780EC Chlorpyrifos Ethyl 650 g/l + Cypermethrin 130g/l 780 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Đại Bàng Đỏ 777EC Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Cypermethrin 227g/l 777 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Đại Bàng Đỏ 700EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 200g/l 700 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Serpal super 777EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 277g/l 777 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Serpal super 550EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50 g/l 550 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Lion super 750EC Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Cypermethrin 200g/l 750EC Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Co-cyfos 550EC Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50g/l 550 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cadicone 660EC Chlorpyrifos Ethyl 600g/l + Cypermethrin 60g/l 660g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Killray TSC 600WP Chlorpyrifos ethyl 350g/kg + Clothianidin 150g/kg + Thiamethoxam 100g/kg 600 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bakari 275SC Chlorfluazuron 10g/l + Profenofos 1g/l + Thiamethoxam 264g/l 275 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Onecheck 750WP Chlorfluazuron 200g/kg + Lambda-cyhalothrin 50g/kg + Nitenpyram 500g/kg 750 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
TT oxys 650WP Chlorfluazuron 200g/kg + Fipronil 350 g/kg + Imidacloprid 100g/kg 650 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Chief 9.9GR Chlorfluazuron 0.2g/kg + Fipronil 9.7g/kg 9.9 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Alantic 140WP Chlorfluazuron 100g/kg + Emamectin benzoate 40g/kg 140 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Alantic 140WG Chlorfluazuron 100g/kg + Emamectin benzoate 40g/kg 140 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Kampon 600EC Chlorfluazuron 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 460g/l + Fipronil 40g/l 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Carbosan 25EC Carbosulfan (min 93%) 250g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Saivina 430SC Carbaryl (min 99.0 %) 430 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Comet 85WP Carbaryl (min 99.0 %) 85% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Aplougent 450SC Buprofezin 499g/l + Thiosultap-sodium Nereistoxin 1g/l 450 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Aplougent 450WP Buprofezin 449g/kg + Thiosultap-sodium Nereistoxin 1g/kg 450 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Aplougent 270WP Buprofezin 269g/kg + Thiosultap-sodium Nereistoxin 1g/kg 270 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Acme 300WP Buprofezin 250 g/kg + Thiamethoxam 50 g/kg 300 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Quada 15WP Buprofezin 10% + Tebufenozide 5 % 15% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Jia-ray 15WP Buprofezin 10% + Tebufenozide 5 % 15% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Azatika 60WG Buprofezin 20g/kg + Pymetrozine 40g/kg 60g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Chatot 600WG Buprofezin 100g/kg + Pymetrozine 500g/kg 600 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
ZhedsÒ 555WG Buprofezin 255g/kg + Pymetrozine 300g/kg 555 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Andoches-super 500WG Buprofezin 100g/kg + Pymetrozine 400g/kg 500g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Topchest 521WG Buprofezin 1g/kg + Pymetrozine 520g/kg 521g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Topchest 400WP Buprofezin 200g/kg + Pymetrozine 200g/kg 400 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Chesgold 550WG Buprofezin 50g/kg + Pymetrozine 500g/kg 550g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Chesgold 170WP Buprofezin 150g/kg + Pymetrozine 20g/kg 170g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tvpymemos 300WP Buprofezin 150 g/kg + Pymetrozine 150 g/kg 300 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Goldcheck 750WP Buprofezin 200g/kg + Lambda-cyhalothrin 50g/kg + Nitenpyram 500g/kg 750 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Goldcheck 680WP Buprofezin 350g/kg + Lambda-cyhalothrin 30g/kg + Nitenpyram 300g/kg 680g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Jabara 25WP Buprofezin 5.0 % + Isoprocarb 20.0 % 25% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Actaone 750WP Buprofezin 20g/kg + Imidacloprid 20g/kg + Thiosultap-sodium 710g/kg 750 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Actaone 350WG Buprofezin 150g/kg + Imidacloprid 150g/kg + Thiosultap-sodium 50g/kg 350 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Actaone 247WP Buprofezin 18g/kg + Imidacloprid 191g/kg + Thiosultap-sodium 38g/kg 247 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Actaone 246WP Buprofezin 190g/kg + Imidacloprid 18g/kg + Thiosultap-sodium 38g/kg 246 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Actaone 185WP Buprofezin 105g/kg + Imidacloprid 40g/kg + Thiosultap-sodium 40g/kg 185 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Iltersuper 750WP Buprofezin 550g/kg + Imidacloprid 150g/kg + Lambda-cyhalothrin 50g/kg 750 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Iltersuper 380SC Buprofezin 300g/l + Imidacloprid 30g/l + Lambda-cyhalothrin 50g/l 380g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Topogold 600WP Buprofezin 200g/kg + Imidacloprid 300g/kg + Isoprocarb 100g/kg 600 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Topogold 450EC Buprofezin 50g/l + Imidacloprid 50g/l + Isoprocarb 350g/l 450g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
VK.Superlau 750WG Buprofezin 250g/kg + Imidacloprid 500g/kg 750 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
VK.Superlau 400SC Buprofezin 200g/l + Imidacloprid 200g/l 400 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
VK.Superlau 250EC Buprofezin 50g/l + Imidacloprid 200g/l 250 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
VK.Superlau 120WP Buprofezin 20g/kg + Imidacloprid 100g/kg 120 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
VK.Superlau 25WP Buprofezin 22.5% + Imidacloprid 2.5% 25% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Diflower 600WP Buprofezin 450g/kg + Imidacloprid 150g/kg 600 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Wegajapane 450WP Buprofezin 300 g/kg + Imidacloprid 150g/kg 450 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Babsax 400WP Buprofezin 300g/kg + Imidacloprid 100g/kg 400 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Babsax 300WP Buprofezin 250g/kg + Imidacloprid 50g/kg 300g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Map spin 350WP Buprofezin 250g/kg + Imidacloprid 100g/kg 350 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Imburad 300WP Buprofezin 200g/kg + Imidacloprid 100g/kg 300g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Efferayplus 275WP Buprofezin 250 g/kg + Imidacloprid 25g/kg 275 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Ascophy 220WP Buprofezin 195 g/kg + Imidacloprid 25g/kg 220 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Anchies 250WP Buprofezin 200g/kg + Imidacloprid 50g/kg 250g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Shepatoc 250WP Buprofezin 150g/kg + Imidacloprid 100g/kg 250 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Cytoc 250WP Buprofezin 150g/kg + Imidacloprid 100g/kg 250g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Uni-prozindor 30WP Buprofezin 10% + Imidacloprid 20% 30% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Daiphat 30WP Buprofezin 10% + Imidacloprid 20% 30% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Imiprid 10WP Buprofezin 6.7% + Imidacloprid 3.3% 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Thần Công Gold 39WP Buprofezin 22% + Imdacloprid 17% 39% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Thần Công Gold 10WP Buprofezin 6.7% + Imdacloprid 3.3% 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Gold Tress 10WP Buprofezin 6.7% + Imidacloprid 3.3% 10% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fidanone 760WG Buprofezin 230g/kg + Fipronil 30g/kg + Imidacloprid 500g/kg 760 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Fidanone 166WP Buprofezin 125.5g/kg + Fipronil 0.5g/kg + Imidacloprid 40g/kg 166 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Helloone 513EC Buprofezin 1g/l + Fenobucarb 511g/l + Thiamethoxam 1g/l 513g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Helloone 370SC Buprofezin 10g/l + Fenobucarb 10g/l + Thiamethoxam 350g/l 370g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Helloone 140WP Buprofezin 120g/kg + Fenobucarb 10g/kg + Thiamethoxam 10g/kg 140 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Roverusa 650WP Buprofezin 300g/kg + Fenobucarb 350g/kg 650 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Roverusa 600EC Buprofezin 100g/l + Fenobucarb 500g/l 600 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Roverusa 85GR Buprofezin 5 g/kg + Fenobucarb 80 g/kg 85 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Hoptara2 600EC Buprofezin 100g/l + Fenobucarb 500g/l 600 g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Applaud-Bas 27WP Buprofezin 7% + Fenobucarb 20 % 27% w/w Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sinevagold 500WP Buprofezin 90g/kg + Dinotefuran 10g/kg + Isoprocarb 400g/kg 500 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sinevagold 460WP Buprofezin 250g/kg + Dinotefuran 10g/kg + Isoprocarb 200g/kg 460 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bluecat 658WG Buprofezin 208g/kg + Dinotefuran 210g/kg + Imidacloprid 250g/kg 658g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bluecat 608WP Buprofezin 250g/kg + Dinotefuran 208g/kg + Imidacloprid 200g/kg 608g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bluecat 568WG Buprofezin 210g/kg + Dinotefuran 208g/kg + Imidacloprid 190g/kg 568g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Bluecat 450WP Buprofezin 155g/kg 180g/kg + Dinotefuran 150g/kg 193g/kg + Imidacloprid 145g/kg 195g/kg 450g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Party 400WP Buprofezin 150g/kg + Dinotefuran 250g/kg 400 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Lotoshine 400WP Buprofezin 150g/kg + Dinotefuran 250g/kg 400g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Raynanusa 400WP Buprofezin 150g/kg + Dinotefuran 250g/kg 400 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Dino-top 300WP Buprofezin 180g/kg + Dinotefuran 120g/kg 300g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Sieubup 200WP Buprofezin 150g/kg + Dinotefuran 50g/kg 200 g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Nikita 400WP Buprofezin 200g/kg + Clothianidin 200g/kg 400g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Supergun 600EC Buprofezin 100g/l + Chlorpyrifos ethyl 400g/l + Permethrin 100g/l 600g/l Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng
Tresbacmy 700WP Buprofezin 160g/kg + Chlorpyrifos ethyl 210g/kg + Pymetrozine 330g/kg 700g/kg Thuốc trừ sâu xem cách sử dụng